Předpis 69/2006 Sb.

Citace69/2006 Sb.
NázevZákon o provádění mezinárodních sankcí
Částka29 (15. 3. 2006)
Účinnostod 1. 4. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
1007 Vl.n.z. o mezinárodních sankcích
Navržené změny12 tisků

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 29 pod číslem 69/2006 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
48/2000rušíZákon o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Taliban 
98/2000rušíZákon o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti 
164/2000rušíNařízení vlády o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán 
327/2001rušíNařízení vlády o dalších opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán 
334/2001rušíNařízení vlády o opatřeních vůči některým občanům Svazové republiky Jugoslávie 
170/2003rušíNařízení vlády o opatřeních ve vztahu k Irácké republice 
4/2005rušíZákon o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice 
Derogace pasivní
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech1
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu2
139/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony3
458/2011novelizujeZákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů6
167/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony4
399/2012novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření5
377/2015novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření7
298/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů8
368/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony9
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích10
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci11
240/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony12
Vztahováno k
281/2006na základěVyhláška o podrobnostech způsobu plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí 
282/2006na základěVyhláška, kterou se stanoví vzor služebního průkazu 
210/2008na základěNařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu 
88/2009na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu 
53/2017na základěVyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnanců Finančního analytického úřadu 


ISP (příhlásit)