S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 17/1994 Sb., o prodeji a vývozu
předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb., a zákon
č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 1255)


Vláda na své schůzi dne 18. března 2002 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 17/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb., a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1255) a vyjádřila s tímto návrhem s o u h l a s , za předpokladu, že

a) z návrhu zákona bude v části první, čl. I vypuštěn bod 2, v němž navržená úprava překračuje rámec zákona a vláda s ní z věcných důvodů nesouhlasí,

b) z návrhu zákona bude vypuštěna část druhá, která jej činí neslučitelným s právem Evropských společenství, a to se směrnicí Rady č. 77/388/EHS, o dani z přidané hodnoty,

c) do návrhu zákona bude v části první, čl. I, bod 3, v navrženém ustanovení § 2 odst. 2 za větu první vložena tato věta: „Jedná-li se o předmět kulturní hodnoty uvedený v bodech VII, IX/9, XI/13 a XI/15 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, požádá odborná organizace o stanovisko k žádosti o vydání osvědčení Ministerstvo vnitra; pokud Ministerstvo vnitra své stanovisko odborné organizaci nesdělí do 15 dnů ode dne doručení žádosti o vydání osvědčení, má se zato, že se žádostí o vydání osvědčení souhlasí.“.