S t a n o v i s k o

vlády k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 1207)


Vláda na jednání své schůze dne 28. ledna 2002 projednala a posoudila senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1207) a vyslovila s tímto návrhem n e s o u h l a s , neboť návrh obsahuje tyto nedostatky:

· narušuje obecné pojetí pravidel pro nakládání s majetkem státu stanovením zvláštních pravidel, která v rámci předpisu upravujícího chování státu v majetkoprávních vztazích mají řešit jednostranně zvýhodňujícím způsobem majetkové potřeby vybrané skupiny nestátních subjektů, a to obcí,

· ve své podstatě se neslučuje s principy ústavní ochrany vlastnického práva a zbavuje stát jako vlastníka práva posoudit možnost a vhodnost dispozice se svým majetkem z hlediska jeho potřebnosti pro výkon funkcí státu a pro plnění s tím souvisejících úkolů,

· uvedeným zvýhodněním, spočívajícím v povinném darování vybraného státního majetku obcím, narušuje proporcionalitu zákonných dotačních a podpůrných systémů i jednorázových změn vlastnictví majetku České republiky, které jsou ve prospěch obcí jako územních samosprávných celků uskutečňovány na základě zvláštních zákonů,

· ve svých důsledcích nesystémově zasahuje do institutu odúmrtí, na základě nichž stát nezískává v rámci dědictví, které nenabyl žádný dědic pouze majetek, nýbrž na něj přecházejí i pasiva zůstavitele; stát by byl na základě navrhovaného zákona plošně připravován o zdroj prostředků, alespoň zčásti kompenzujících například závazky státu plněné z titulu jeho odpovědnosti za dluhy zůstavitele a za přiměřené náklady jeho pohřbu,

· předložený návrh zákona by ve svém důsledku znamenal, že zajištění úzce lokálních přínosů pro jednotlivé obce by vyvolalo zvýšené nároky na státní rozpočet, které by se následně přenesly na daňové poplatníky; uvedenou skutečnost předložený návrh zákona opomíjí a nelze proto souhlasit s argumentací uvedenou v důvodové zprávě k návrhu zákona, že návrh zákona nebude mít dopady na státní rozpočet.