S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech,
průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích,
ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 1042)


Vláda na jednání své schůze dne 10. října 2001 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1042) a vyjádřila s tímto návrhem n e s o u h l a s , a to zejména z těchto důvodů:

a) navržené rozšíření ustanovení § 18 písm. e) zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, je v rozporu s povinností České republiky harmonizovat svou právní úpravu s právní úpravou Evropských společenství, která vyplývá z čl. 69 a 70 Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé; platné znění zákona č. 527/1990 Sb. je totožné se zněním článku 9 písm. b) návrhu nařízení Rady o patentu společenství, které má být v blízké době schváleno, a proto by přijetí předloženého návrhu novely zákona bylo krokem zpět v postupující harmonizaci patentového práva; pro úplnost se uvádí, že žádný z členských států Evropské unie dosud nepřijal takové prolomení obecných účinků patentové ochrany, jak je navrhováno,

b) členské státy Evropské unie ponechávají na úvaze soudu, a to podle okolností případu, posouzení, zda uvedené testy jsou úkonem pro experimentální účely či nikoliv, a vycházejí z názoru, že porušením patentu není taková experimentální činnost, pokud je jejím cílem zjistit, zda patentem chráněný vynález funguje či nikoliv a pokud je cílem testů jeho technické zdokonalení; naopak za porušení patentu je považováno testování pro komerční využití, ziskovost vynálezu a testy vedoucí k rychlejšímu zavádění konkurenčních výrobků; proto by i v České republice mělo být ponecháno na soudech, aby vykládaly ustanovení zákona podobným způsobem jako soudní orgány Společenství nebo jeho členských států,

c) pro úplnost se k důvodové zprávě uvádí, že zde zmíněný rozsudek ESD C-292/97 ve věci Kjell Karlsson se netýká ani patentů ani léčiv, ale švédského plánu produkčních kvót mléka a dodatečných dávek uvalených na mléčné produkty.