S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a
zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 1007)


Vláda na své schůzi dne 22. srpna 2001 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1007) a vyslovila s tímto návrhem n e s o u h l a s , a to z těchto důvodů:

Podle dosavadní právní úpravy může dopravce, resp. jím pověřené osoby, vyžadovat od cestujícího, který se neprokáže dokladem o zaplacení jízdného, prokázání totožnosti a stanoví tomu odpovídající povinnost cestujícího. Pokud se nepodaří potřebné údaje zjistit na místě, je bezpředmětné, aby se dopravce obracel s požadavkem na jejich upřesnění a doplnění na Informační systém evidence obyvatel. Vláda nesdílí názor, že by navržená právní úprava zásadním způsobem ovlivnila vymáhání pohledávek. Navíc by využití nesprávných či smyšlených údajů neplatícím cestujícím při přepravní kontrole, dodatečně ověřených a upřesněných z Informačního systému evidence obyvatel, v souvislosti s návrhem na zahájení řízení u soudu mohlo vést k neodůvodněným žalobám vůči osobám, jejichž osobní údaje neplatící cestující uvedl.

Vláda má rovněž pochybnost v tom směru, zda právě v těchto věcech má být věřitel ve výrazně lepším postavení než věřitelé v řadě dalších sporů, kteří před podáním žaloby přístup do Informačního systému evidence obyvatel nemají.