S t a n o v i s k o
vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a
o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony
(sněmovní tisk č. 910)


Vláda na své schůzi dne 30. května 2001 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony (sněmovní tisk č. 910), a zaujala k návrhu zákona toto stanovisko:

Vláda je si vědoma, že předložený návrh zákona nepochybně směřuje ke zkvalitnění stávající právní úpravy a že novelizace uvedeného zákona je potřebná.

Vláda však upozorňuje, že předložený návrh zákona vyžaduje dopracování zejména

- ustanovení týkajících se vymezení organizační složky státu, která by mohla být provozovatelem autoškoly, uvedená zejména v bodech 4, 7, 12 a 30 předloženého návrhu a dále návrhem zákona nedotčených ustanovení § 9 odst. 1 písm. d), § 48 odst. 2, § 52 a 53 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,

- ustanovení o kontrole prováděné komisařem z jedoucího vozidla (bod 102 návrhu zákona), doplnit termín pro uplatnění požadavku na přistavení tohoto vozidla,

- ustanovení § 53 odst. 1 v tom smyslu, že působnost okresního úřadu a nebo krajského úřadu vůči autoškolám organizačních složek státu vykonává ministerstvo (bod 124 návrhu zákona),

- ustanovení týkající se doby zkoušky z praktické jízdy na pozemní komunikaci, které je nutné uvést do souladu s právem Evropských společenství (směrnice Rady č. 91/439EHS, o řidičských průkazech),

- v části týkající se návrhu novely živnostenského zákona.

Nad rámec předloženého návrhu zákona považuje vláda za potřebné

- umožnit přezkušování řidičů z povolání též i v organizačních složkách státu pověřených Ministerstvem dopravy a spojů a vybavených potřebným vozidlovým parkem a příslušnými odborníky (§ 1, 47 a 48 cit. zákona), okruh žadatelů o řidičský průkaz u těchto organizačních složek státu rozšířit i na jiné osoby než zaměstnance a osoby ve služebním poměru,

- upravit jinak platnost osvědčení profesní způsobilosti a platnost osvědčení o zdokonalování odborné způsobilosti (§ 51 a 60 cit. zákona),

Vláda se neztotožňuje s návrhem

- aby žadatel o řidičský průkaz mohl absolvovat doplňující výuku a výcvik pouze v autoškole, která výuku a výcvik prováděla (bod 58 návrhu zákona),

- ustanovení, podle něhož provozovatel autoškoly poskytne vozidlo ke zkoušce na náklady žadatele (bod 86 návrhu zákona), neboť náklady s tím spojené jsou promítnuty do ceny za výcvik,

- na obnovení praxe, aby u osob, které dostatečně neovládají český jazyk byla zkouška prováděna za účasti tlumočníka a doporučuje trvat na tom, aby žadatel o řidičské oprávnění s mezinárodní platností buď prokázal dostatečnou znalost českého jazyka, nebo zkoušku skládal písemnou formou,

- na převod kompetencí z Ministerstva dopravy a spojů na kraje; komplexní úpravu týkající se převodu kompetencí ministerstev na kraje vláda navrhne v rámci realizace reformy veřejné správy.

Vláda po řádném vyhodnocení dosavadních poznatků o aplikaci zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v praxi zváží případné vypracování vládního návrhu novely tohoto zákona.