S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb.,
o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravot-
ních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o po-
jistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 907)


Vláda na své schůzi dne 9. května 2001 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 907) a vyslovila s tímto návrhem s o u h l a s .

Vláda současně upozorňuje na skutečnost, že úprava navržená v části třetí předloženého návrhu je již zčásti obsažena v zákoně č. 138/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Dále vláda doporučuje provést v návrhu zákona některé legislativně technické úpravy

· pojem „registrující lékař" použitý v čl. I bodu 2 a v čl. II bodu 2 návrhu zákona je legislativní zkratkou zavedenou v § 18 odst. 3 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších přepisů, a nelze jej proto, bez vymezení jeho obsahu, použít v navrženém zákoně,

· v citovaných bodech návrhu zákona se navrhuje upravit formulaci tak, aby bylo zřejmé, že lékaři lze poskytnout údaje jen o pojištěncích, které registruje,

· v poznámkách pod čarou č. 8, 20 a 25c se navrhuje doplnit zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb.

Současně vláda upozorňuje, že dne 3. května 2001 předložila do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky návrh zákona, který rovněž upravuje problematiku pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, a to návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 925).