S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách pře-
vodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně
zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani
z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 546/1992 Sb.,
zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb.,
zákona č. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb.,
zákona č. 66/2000 Sb. a zákona č. 308/2000 Sb.
(sněmovní tisk č. 832)


Vláda na jednání své schůze dne 7. března 2001 projednala a posoudila návrh zákona kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 546/1992 Sb., zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 66/2000 Sb. a zákona č. 308/2000 Sb. (sněmovní tisk č. 832) a uplatňuje k němu dále uvedené připomínky: - v bodech 1 až 4 předloženého návrhu zákona je navrženo upravit ustanovení § 1 odst. 1 tak, že má být doplněno datum, k němuž došlo k přechodu pozemků ve vlastnictví státu do správy Pozemkového fondu České republiky a provedeny změny navazující na toto doplnění zákona; vláda tuto úpravu považuje za nadbytečnou, kromě toho výslovné uvedení tohoto data do zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby po dvou letech od nabytí jeho účinnosti neznamená jeho upřesnění, ale naopak zpochybňuje stávající právní stav,

- v bodě 6 předloženého návrhu zákona je navržena změna, která má umožnit převádění i zemědělských pozemků, určených k vytváření systémů ekologické stability a zemědělských pozemků v nájmu státních orgánů, rozpočtových a příspěvkových organizací. Vláda zásadně nesouhlasí s touto změnou, která by znamenala, že převedené pozemky by následně ve veřejném zájmu stát musel vykupovat zpět. To se týká jak pozemků určených k vytváření územních systémů ekologické stability, u nichž je nezbytné zachovat stávající stav až do identifikace ploch územních systémů ekologické stability v rámci územně plánovacích dokumentací, tak pozemků v nájmu státních organizací, kdy jde často o pozemky ve zvláště chráněných územích, které spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny nebo správy národních parků a chráněných krajinných oblastí, přičemž většinou jde o pozemky, které budou v souladu s příslušnými směrnicemi Evropských společenství tvořit součást tzv. Natury 2000, anebo jde o pozemky v nájmu Ministerstva obrany,

- v bodech 9, 15 a 16 je navrhována změna, jejímž účelem je umožnit, aby Pozemkový fond České republiky převáděl bezúplatně zemědělské a lesní pozemky pouze veřejným vysokým školám zajišťujícím vzdělávání v zemědělských nebo lesnických oborech, a nikoliv, jako je tomu dosud, všem veřejným vysokým školám a dalším školám, včetně škol středních a jiným osobám, jejichž hlavní činností je vzdělávání mládeže nebo dospělých v zemědělských oborech; vláda nesouhlasí s tímto návrhem, který neznamená zpřesnění okruhu veřejných škol, jež mohou žádat Pozemkový fond České republiky o převod pozemků, jak uvádí důvodová zpráva předloženého návrhu zákona, ale ve skutečnosti bezdůvodně zužuje okruh oprávněných osob,

- v bodě 25 je navrženo, že v případě prodeje pozemků v obchodní veřejné soutěži může být minimální cena ve třetím kole snížena až na úroveň 10% minimální ceny z prvního kola, což by, podle názoru vlády, umožnilo spekulovat s takto prodávanými pozemky,

- v bodě 32 je navrženo umožnit převádění i těch pozemků, u nichž je v katastru nemovitostí zapsáno vlastnické právo státu, které nelze doložit listinnými doklady; podle názoru vlády by však tyto pozemky neměly bez dalšího přecházet do správy Pozemkového fondu České republiky, ale v případě pochybností o vlastnickém právu by měl rozhodovat výlučně soud; kromě toho představuje navržená úprava nepřímou novelu zákona o půdě,

- v příslušných bodech návrhu novely nutno nahradit pojem „cena stanovená" pojmem „cena zjištěná" a pojem „cena minimální" pojmem „nejnižší cenová nabídka".