S t a n o v i s k o
vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetko-
vých vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech,
ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 720)


Vláda na své schůzi dne 16. října 2000 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, (sněmovní tisk č. 720) a vyjádřila s tímto návrhem n e s o u h l a s .

Navržená právní úprava prohlubuje nerovnost mezi oprávněnými osobami, a to zejména mezi osobami, které provozují zemědělskou činnost a jimž musel být majetkový podíl vydán do 90 dnů od podání žádosti, a osobami, které se nestaly účastníkem právnické osoby a nezačaly provozovat zemědělskou činnost; tyto osoby mohou sice převést své pohledávky na Pozemkový fond České republiky za dluhopisy jím vydané, avšak splatnost těchto dluhopisů je od dvou do deseti let. Touto úpravou je zásadně dotčen čl. 1 Listiny základních práv a svobod, vyjadřující zásadu, že lidé jsou si v právech rovni. Zároveň je třeba vzít v úvahu, že navrhovaná právní úprava by se dotýkala cca půl milionu osob, jejichž majetkové nároky by nebylo možno s ohledem na jejich předpokládanou výši hradit z prostředků Pozemkového fondu. Kromě toho má předložený návrh i řadu legislativně technických nedostatků (např. terminologickou nepřesnost) a obsahuje i nepřípustnou nepřímou novelu trestního zákona.