S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 588/1992 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 672)


Vláda na jednání své schůze dne 26. července 2000 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 672), a zaujala k tomuto návrhu neutrální stanovisko s dále uvedenými připomínkami.

Vláda sdílí názor obsažený v předloženém návrhu zákona, že je třeba neustále rozvíjet komunikační prostředí, a proto ve stále větší míře podporovat proces přístupu občanů k informacím. Zároveň však upozorňuje na dále uvedené skutečnosti.

1. Návrh zákona v předloženém znění, tj. prostřednictvím úlev na daních z příjmů, resp. na dani z přidané hodnoty, problém nedostatečného přístupu k informacím neřeší. Realizace předloženého návrhu zákona by v současné době představovala spíše podporu firem prodávajících výpočetní techniku.

2. Deklarovaný cíl navrhované úpravy, tj. umožnit nákup osobních počítačů i domácnostem s nižšími příjmy, je v rozporu s navrhovanou formou zvýhodnění poplatníků daně. Odpočtem určité částky ze základu daně při progresivní sazbě daně z příjmů fyzických osob by došlo ke zvýhodnění především poplatníků s vyššími příjmy. Například poplatník s měsíční mzdou 10 000,- Kč by byl navrženým odpočtem částky 1 000,- Kč měsíčně ze základu daně zvýhodněn částkou 150,- Kč měsíčně, oproti tomu poplatník s měsíčním příjmem 40 000,- Kč by byl zvýhodněn částkou 320,- Kč měsíčně. Přitom by se daňové zvýhodnění týkalo pouze určitého okruhu občanů, tj. těch, kteří mají příjmy podléhající dani z příjmů nad rámec příjmů od daně osvobozených a nad rámec nezdanitelných částek příjmů.

3. Splnění podmínek pro oprávněné daňové zvýhodnění by nebylo možno ověřovat. Počítač není věcí státem registrovanou, na rozdíl například od osobního automobilu, a okolnost, zda nakoupený počítač fyzická osoba v domácnosti skutečně má a používá ho, by fakticky bylo možné ověřit jen při domovní prohlídce, což náš právní řád v těchto souvislostech neumožňuje. Zákon přijatý v navržené podobě by tak zakládal možnost daňových úniků.

Nehledě k výše uvedeným výhradám vláda současně upozorňuje, že předložený návrh zákona obsahuje řadu závažných legislativních nedostatků, které by ve svém důsledku znamenaly nejen možnost rozporných výkladů, ale i jeho obtížnou aplikovatelnost. Jedná se zejména o tyto vady:

- pojem „cena domácího počítače" nestanoví, zda se jedná o cenu pořízení nebo i související výdaje s uskutečněním nákupu počítače,

- daň z příjmů fyzických osob je daní z ročního daňového základu a nelze proto vázat skutečnosti rozhodné pro zánik nároku na odpočet na určitý měsíc, jak to předpokládá navržené ustanovení § 15 odst. 13,

- navržené znění není promítnuto do dalších souvisejících ustanovení zákona, tj. do ustanovení § 38h a násl.,

- navržené doplnění ustanovení § 23 odst. 4 narušuje systematiku tohoto ustanovení.