S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona o Zeměměřické komoře
(sněmovní tisk č. 411)



Vláda na jednání své schůze dne 29. listopadu 1999 projednala a posoudila návrh zákona o Zeměměřické komoře (sněmovní tisk č. 411) a vyjádřila s tímto návrhem n e s o u h l a s , neboť obsahuje zejména dále uvedené nedostatky:

a) předložený návrh zákona nerespektuje požadavky komunitárního práva Evropských společenství na volný přístup k povolání, a namísto odstranění stávajících omezení tato prohlubuje, zejména stanovením podmínek k výkonu zeměměřické činnosti, kterou by podle návrhu mohl vykonávat pouze ten, kdo je zapsán v rejstříku Zeměměřické komory, přičemž vylučuje výkon této činnosti u osob, které nemají trvalý pobyt v České republice (§ 3 odst. 2 písm. c/), a osob se středoškolským vzděláním (§ 3 odst. 2 písm. b/), aniž by pro to byly dány dostatečné důvody,

b) předložený návrh zákona nesystémově omezuje působnost Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v oblasti dohledu nad výkonem zeměměřické činnosti tím, že přenáší pravomoc k výkonu některých činností na Zeměměřickou komoru, avšak část odpovědnosti za výkon tohoto povolání nadále ponechává na orgánu státní správy,

c) předložený návrh zákona zavádí právní instituty, resp. pojmy “stavovský předpis” a “stavovská organizace”, ačkoliv tyto právní instituty a pojmy svým obsahem a vymezením neodpovídají ústavnímu pořádku České republiky, který vychází ze zásady plné občanské rovnosti,

d) v předloženém návrhu zákona je nevhodně zaváděn titul “autorizovaný zeměměřický inženýr” (§ 8 odst. 5), neboť tím v podstatě vzniká pochybnost, zda nedochází k nepřímé novelizaci zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

e) předložený návrh zákona zavádí novou definici pojmu “bezúhonnost” (§ 3 odst. 2 písm. f/), aniž mění vymezení téhož pojmu v § 14 odst. 4 zákona č. 200/1994 Sb., nebo aniž alespoň řeší důsledky takto rozdílně vymezeného obsahu téhož pojmu,

f) v předloženém návrhu zákona je nedostatečně propracován systém orgánů Zeměměřické komory a jejich funkčnosti, například působnost představenstva Zeměměřické komory není vymezena pozitivně, přičemž negativní vymezení, uvedené v § 23 odst. 1, není dostačující; dále předložený návrh zákona zcela opomíjí řešení důsledků, které mohou nastat, pokud nedojde ke svolání sněmu dosavadní Komory geodetů a kartografů (Zeměměřické komory), nestanoví podmínky a způsob prosazování a hájení práva a profesních, sociálních a hospodářských zájmů autorizovaných zeměměřičů (§ 18 odst. 1 písm. c/), nestanoví způsob zveřejnění písemného veřejného napomenutí (§ 13 odst. 1 písm. b/), neupravuje orgány, které vedou a kontrolují účetnictví, apod.,

g) předložený návrh zákona nestanoví, jakým způsobem bude rejstřík autorizovaných zeměměřičů zpřístupněn veřejnosti, má-li být “veřejným seznamem” (§ 12),

h) předložený návrh zákona zavádí pojem “grant” (§ 19 odst. 2), aniž tento pojem definuje,

i) předložený návrh zákona neupravuje potřebné podmínky pro odejmutí souhlasu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, resp. Ministerstva obrany k výkonu zeměměřické činnosti (§ 4 odst. 3),

j) návrh na vynětí autorizovaných zeměměřičů z působnosti zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, považuje vláda za bezdůvodný,

k) pochybnosti vyvolává rovněž tvrzení předkladatelů, uvedené v důvodové zprávě, že předložený návrh zákona nebude znamenat nároky na státní rozpočet.

Vláda si je vědoma potřeby novelizovat zákon č. 200/1994 Sb. a v rámci toho dosáhnout zejména plné slučitelnosti této právní úpravy s právem Evropských společenství. Například je nutno odstranit podmínku trvalého pobytu v České republice a posílit kvalitu výkonu zeměměřických činností a ochrany práv k nemovitostem. Za tím účelem vláda v 1. pololetí 2000 předloží k projednání Parlamentu České republiky návrh novely uvedeného zákona.