S t a n o v i s k o

vlády k návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb.,
o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a ústavní zákon
České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
(sněmovní tisk č. 351)


Vláda na jednání své schůze dne 11. října 1999 posoudila a projednala návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (sněmovní tisk č. 351), a vyjádřila s tímto návrhem n e s o u h l a s , neboť oddálením termínu nabytí účinnosti ústavního zákona č. 347/1997 Sb. o 2 roky by došlo ke zpoždění reformy veřejné správy. Součástí této reformy je celý soubor zákonů, jejichž návrhy vláda předloží v nejbližší době Parlamentu České republiky tak, aby mohly nabýt účinnosti nejpozději dnem 1. ledna 2001.

S ohledem na argumentaci uvedenou v důvodové zprávě předloženého návrhu zákona, vláda upozorňuje, že není nezbytné, aby ke dni nabytí účinnosti ústavního zákona č. 347/1997 Sb. orgány krajů zároveň zahájily svoji činnost. Není to ani možné, neboť v takovém případě by musel například zákon o volbách do zastupitelstev krajů, který z tohoto ústavního zákona vychází, nabýt účinnosti ještě dřív než sám ústavní zákon.