S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákon
č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 318)


Vláda na jednání své schůze dne 15. září 1999 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 318), a vyslovila s tímto návrhem n e s o u h l a s .

Vláda dne 25. srpna 1999 přijala usnesení č. 829, k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, kterým schválila návrh zákona, měnící uvedené zákony a dále též měnící zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu. Tento vládní návrh zákona je v podstatě totožný s předloženým návrhem zákona, s výjimkou úpravy obsažené v čl. II a III předloženého návrhu zákona, kde se navrhuje, aby poslanci, senátoři a soudci Ústavního soudu byli oprávněni požádat o projednání přestupku, jehož se dopustili, v rámci disciplinárního řízení. Taková možnost výběru neodpovídá § 2 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož je přestupkem zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin; § 52 tohoto zákona pak obsahuje taxativní výčet orgánů příslušných k projednání přestupků.

K řízení o přestupku musí být oprávněn vždy konkrétně určený orgán bez toho, že by pachatel přestupku měl mít možnost sám rozhodovat, který orgán a v jakém řízení přestupek projedná.

V předloženém návrhu zákona obsažená novela zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, souvisí s návrhem ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (sněmovní tisk č. 317). V této části se odkazuje na stanovisko vlády k tomuto návrhu ústavního zákona.