S t a n o v i s k o

vlády k návrhu ústavního zákona o zřízení
vyšších územně samosprávných celků
(sněmovní tisk č. 174)


Vláda na jednání své schůze dne 5. května 1999 projednala a posoudila návrh ústavního zákona o zřízení vyšších územně samosprávných celků (sněmovní tisk č. 174) a vyjádřila s tímto návrhem n e s o u h l a s .

1. Vláda je toho názoru, že vytvořením 14 krajů byla ukončena etapa několikaletých obtížných politických jednání o potřebě regionalizace a v době, kdy je již v platnosti ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, nepovažuje za účelné se k této věci znovu vracet.

V současné době jsou v rámci reformy veřejné správy připravovány návrhy zákonů týkající se organizace a výkonu státní správy a posílení územní samosprávy, ve kterých je respektováno územní členění státu tak, jak je vymezeno v již přijatém ústavním zákoně o zřízení vyšších územních samosprávných celků; pokud by mělo dojít ke změně ústavního zákona č. 347/1997 Sb. tímto navrhovaným ústavním zákonem, příprava souvisejícího souboru návrhů zákonů by se oproti dosavadnímu záměru vlády značně zpozdila.

2. Vláda nesouhlasí s návrhem (čl. 2 odst. 1 a 2), aby území kraje mohlo být měněno dohodou krajů schválenou zastupitelstvy příslušných krajů, případně na základě místního referenda i bez dohody krajů. V takovém případě by nastal z právního hlediska obtížně přijatelný stav, kdy ústavní zákon nebo zákon by bylo možno měnit dohodou krajů nebo místním referendem. Navrhovaná konstrukce by přitom umožnila měnit území krajů vždy, jakmile by nebyl v této věci shodný zájem státu a zastupitelstev příslušných krajů nebo obcí.

3. Nehledě k výše uvedenému vláda zároveň upozorňuje, že předložený návrh ústavního zákona obsahuje i dílčí věcné a legislativní nedostatky, například:

- u kraje Praha není v návrhu vymezeno území tohoto vyššího územního samosprávného celku,

- návrh nevychází z terminologie ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, který užívá pojmu “vyšší územní samosprávné celky”, zatímco předložený návrh ústavního zákona užívá pojmu “vyšší územně samosprávné celky”,

- v názvu návrhu ústavního zákona není vyjádřeno, že tímto ústavním zákonem se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb.,

- ustanovení o nabytí účinnosti (dnem vyhlášení) je nereálné s ohledem na nutnost přijmout celý komplex navazujících zákonů,

- při vyčíslení finančních dopadů navrhované právní úpravy nebere v úvahu již vynaložené náklady související s vytvářením krajů podle platné právní úpravy.