S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 146)


Vláda na jednání své schůze dne 30. března 1999 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 146), a vyjádřila n e s o u h l a s s tímto návrhem.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zakazuje ve svých ustanoveních § 16, § 26, § 29, § 34 a v § 35 odst. 2 takové činnosti, které by mohly poškodit nebo ohrozit národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. V ustanovení § 43 stanoví podmínky, za kterých lze z těchto zákazů povolit výjimku. Vláda nesouhlasí s tím, aby tato právní úprava byla předkladateli navrženým způsobem měněna, neboť tato změna by nutně a výrazným způsobem oslabila ochranu zvláště chráněných území. Z pohledu daného případu je třeba naopak tuto ochranu v mezích platného ustanovení § 43 uvedeného zákona zachovat, a to jeho správnou aplikací, která má spočívat v rozhodování o udělení případné výjimky ještě před schválením závazné části územně plánovací dokumentace a nikoliv až poté.