S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském
pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb.,
o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách
v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění,
ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 34)Vláda na jednání své schůze dne 19. října 1998 projednala a posoudila návrh Senátu Parlamentu České republiky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 34), a vyjádřila s věcným řešením, které je v tomto návrhu zákona obsaženo, s o u h l a s .

Vláda však zároveň upozorňuje, že dopad předloženého návrhu zákona není rozpočtově kryt. Z tohoto důvodu vláda doporučuje, aby účinnost navrhovaného zákona byla stanovena až na 1. října 1999.

Pro úplnost vláda doporučuje provést v návrhu zákona tyto legislativně technické změny:

a) v Čl. I v navrhovaném § 40 odst. 1 za slova “v § 18 odst. 8” doplnit slova “a 9”, neboť i v odstavci 9 je uvedena částka, které se navrhovaná změna týká,

b) v Čl. II v navrhovaném § 17 odst. 1 v zájmu zachování jednotné terminologie slova “služebního příjmu” nahradit slovy “platu”,

c) v Čl. II v navrhovaném § 17 odst. 3 slova “byly zvýšeny” nahradit slovy “byly naposledy zvýšeny”.