S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 24)


Vláda na jednání své schůze dne 30. září 1998 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 24), a vyjádřila s tímto návrhem zákona, jehož účelem je doplnit zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “trestní zákon”), o skutkové podstaty trestných činů nedovoleného nakládání s lidskými tkáněmi a orgány a nedovoleného odběru lidských tkání a orgánů, n e s o u h l a s , a to nikoliv proto, že by nepovažovala trestní postih uvedených činů za potřebný, ale proto, že předložený návrh zákona má závažné nedostatky. K nim patří zejména následující.

1. Navrhované skutkové podstaty se opírají o v právním řádu nevymezené pojmy “lidská tkáň” a “lidský orgán”, přičemž z návrhu zákona není například zřejmé, zda se pod výše uvedené pojmy podřazuje lidská krev. Nelegální odběr krve a obchodování s ní by přitom mělo být rovněž trestně postihováno. Navrhovanou novelizaci trestního zákona nelze provést bez současné právní úpravy v oblasti zdravotní péče.

2. Skutková podstata trestného činu “nedovolený odběr lidských tkání a orgánů” v navrženém § 230a trestního zákona nebere v úvahu, že nedovolený odběr tkáně, orgánu, ale i lidské krve provedený na živé osobě je trestný podle řady již platných ustanovení trestního zákona. Doplnit trestní zákon však je třeba o skutkovou podstatu týkající se nedovoleného odběru lidské krve, tkáně nebo orgánu z těla mrtvé osoby.

3. Skutková podstata trestného činu “neoprávněné nakládání s lidskými tkáněmi a orgány” v navrženém § 192a trestního zákona je nesystematicky zařazena do hlavy IV trestního zákona mezi trestné činy obecně nebezpečné, jejichž podstata spočívá ve vyvolání situace bezprostředně ohrožující život nebo zdraví lidí, případně hrozící způsobit jinou škodu - obchodování nebo jiné neoprávněné nakládání s lidskými tkáněmi a orgány však takový charakter nemá. Nesprávné systematické zařazení návrhu kromě jiného narušuje srovnatelnost trestních sazeb. Zároveň vláda upozorňuje, že v návrhu použitá formulace “kdo obchoduje nebo jinak neoprávněně nakládá” je nepřesná, neboť implicitně označuje samotné obchodování jako neoprávněné.
Vláda předloží nejpozději do 1 měsíce Parlamentu České republiky vlastní širší návrh novely trestního zákona, jehož součástí bude i skutková podstata trestného činu “nedovolené nakládání s lidskou krví, tkáněmi a orgány”, která se bude vztahovat jak na nedovolený odběr lidské krve, tkání nebo orgánů, tak na následné nedovolené nakládání s nimi. K tomuto návrhu novely trestního zákona bude připojen i související návrh novely zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Příslušnou část tohoto budoucího vládního návrhu zákona vláda pro informaci připojuje v příloze k tomuto stanovisku.

P ř í l o h a

ke stanovisku vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 24)


Z á k o n

ze dne 1998

kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
a zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
Změna trestního zákona

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb., zákona č. 53/1963 Sb., zákona č. 56/1965 Sb., zákona č. 81/1966 Sb., zákona č. 148/1969 Sb., zákona č. 45/1973 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 47/1990 Sb., zákona č. 84/1990 Sb., zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 457/1990 Sb., zákona č. 545/1990 Sb., zákona č. 490/1991 Sb., zákona č. 557/1991 Sb., nálezu Ústavního soudu ČSFR ze 4. září 1992 publikovaného v částce 93/1992 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 91/1994 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 103/1997 Sb., zákona č. 253/1997 Sb., zákona č. 92/1998 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb. a zákona č. 167/1998 Sb., se mění takto:

Za § 209 se vkládá nový § 209a, který včetně nadpisu zní:

Ҥ 209a
Nedovolené nakládání s lidskou krví, tkáněmi a orgány

(1) Kdo v rozporu se zvláštním předpisem provede z těla mrtvého člověka odběr krve, tkáně nebo orgánu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu obohatit sebe nebo jiného s odňatou lidskou krví nebo jejími složkami, s odňatou lidskou tkání nebo odňatým lidským orgánem jiného nakládá v rozporu se zvláštním předpisem.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 opětovně,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
c) získá-li takovým činem značný prospěch.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 prospěch velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.”.

Čl. II
Změna zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 548/1991 Sb., zákona č. 550/1991 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 206/1996 Sb., zákona č. 14/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb. a zákona č. 167/1998 Sb., se mění takto:

V § 26 se doplňuje odstavec 3, který zní:

“(3) Za tkáň se považují též kostní dřeň, periferní kmenové buňky a pupečníková krev. Za tkáň a orgán se nepovažují reprodukční tkáně a orgány, zárodečné buňky, embryonální a fetální tkáně, krev a její složky.”.