S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 2)
Vláda na jednání své schůze dne 12. srpna 1998 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 2), a vyjádřila s tímto návrhem zákona n e s o u h l a s z dále uvedených důvodů.

1. Navržená úprava je dalším dílčím a nesystémovým zásahem do právní úpravy veřejného zdravotního pojištění, který tím, že zvýhodňuje určitou věkovou skupinu občanů, vytváří pro pojištěnce v České republice nerovné podmínky.

2. Předložený návrh zákona zcela opomíjí skutečnost, že nikoliv veškerá zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Jedná se především o řadu preventivních opatření včetně očkování a některých očkovacích látek, které jsou hrazeny ze státního rozpočtu v rámci hygienické služby. Pokud by byl realizován předložený návrh, byly by tyto výdaje, které jsou i v současné době poskytovány pojištěncům bezplatně, přesunuty do systému veřejného zdravotního pojištění a zcela bezdůvodně by tento systém finančně zatížily.

3. Předložený návrh zákona se nezabývá reálným finančním dopadem do systému veřejného zdravotního pojištění. Z návrhu není zřejmé na základě jakých údajů byl finanční dopad navrhovaného opatření předkladateli odhadnut na částku 102 mil. Kč, neboť tato částka je vzhledem k rozsahu navrhované úpravy velmi podhodnocena.

Návrh kromě toho obsahuje i řadu legislativních nedostatků a formulací, které navozují rizika zneužívání zdravotní péče a nehospodárného využívání prostředků na zdravotní pojištění, čímž by se snížila i motivace k péči o zdraví.

Závěrem vláda uvádí, že si je vědoma potřeby rozsáhlejších změn systému veřejného zdravotního pojištění, které však musí být komplexní a musí být založeny na důkladné analýze přihlížející i k ekonomickým souvislostem.