Hospodářský výbor
Usnesení

č. 123k vládnímu návrhu zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu - tisk 273 (22. ledna 1998) 
č. 124 
č. 125k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů (tisk 261) (29. ledna 1998) 
č. 126k vládnímu návrhu zákona o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. - tisk 320 (4. února 1998) 
č. 127k vládnímu návrhu Koncepce proexportní politiky vlády ČR - tisk 348 (5. února 1998) 
č. 128 
č. 129k vládnímu návrhu zákona o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR - tisk 293 (4. března 1998) 
č. 131 
č. 132k vládnímu návrhu zákona o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby - tisk 260 (25. března 1998) 
č. 133 
č. 134k zahraniční cestě (22. dubna 1998) 
č. 136k vládnímu návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů - tisk 260 (29. dubna 1998) 
č. 137k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Úmluva o mezinárodním uznávání práv k letadlům, podepsaná v Ženevě dne 19. června 1948 tisk 402 (29. dubna 1998) 
č. 138ke kvantifikované představě vlády o zvýšení regulovaných cen a o doprovodných sociálních opatřeních (22. dubna 1998) 
č. 139k Harmonogramu transformačních kroků privatizace (22. dubna 1998) 
č. 140k vládnímu návrhu, zákona o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů tisk 381 (29. dubna 1998) 
č. 141k vládnímu návrhu, kterým se předkládá PSP ČR k vyslovení souhlasu návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce... - tisk 338 (29. dubna 1998) 
č. 142k návrhu posl. O. Kužílka na vydání zákona o svobodě informací a o změně a doplnění zákona ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů - tisk 377 (29. dubna 1998) 
č. 143k zahraniční cestě (13. května 1998) 
č. 144k návrhu změny rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 1998 tisk 447 (13. května 1998) 

<<345678>>
ISP (příhlásit)