Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví
Usnesení

č. 1K návrhu poslanců P.Tollnera a dalších na vydání ústavního zákona ČNR o ustavení Prozatimního senátu Parlamentu (2) Po odůvodnění členem návrhové skupiny poslancem ing.Josefem PAVELOU, zpravodajské zprávě poslance MUDr. Emila JAROŠE a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví I. nedoporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců P. Tollnera a dalších na vydání ústavního zákona ČNR o ustavení Prozatimního senátu Parlamentu (tisk 2); II. zmocňuje předsedu výboru a zpravodaje, aby přenesli stanovisko výboru do společné zprávy, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny. (20. ledna 1993) 
č. 2K vystoupení prezidentů České lékařské komory, České stomatologické komory a České lékárnické komory Po vystoupení doc. MUDr. Bohuslava SVOBODY, prezidenta České lékařské komory, MUDr. Jiřího PEKÁRKA, prezidenta České stomatologické komory a Dr. Jana HORÁČKA, prezidenta České lékárnické komory a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví I. bere na vědomí zprávy těchto představitelů profesních komor; II. doporučuje, aby předseda výboru v průběhu tohoto pololetí zajistil obdobné setkání. (20. ledna 1993) 
č. 3K vládnímu návrhu zásad zákona České národní rady o majetku České republiky (tisk 24, původně tisk 69) Po odůvodnění JUDr.J.ŽIVNÝM, ředitelem odboru MF ČR, zpravodajské zprávě poslance MUDr.R.DOSTÁLA,CSc. a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví I. doporučuje přihlédnout při přípravě paragrafovaného znění tohoto zákona k zásadním změnám v právním řádu České republiky , které nastaly v období od předložení těchto zásad; II. zmocňuje předsedu výboru a zpravodaje, aby přenesli stanovisko výboru do společné zprávy, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny. (10. února 1993) 
č. 4K setkání k problematice ÚSP Palata za účasti zástupců Magistrátu hl.m. Prahy, České unie nevidomých a slabozrakých, Společnosti nevidomých a slabozrakých, ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci Po diskusi všech zúčastněných stran, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví vzhledem k tomu, že ÚSP PALATA je jediným ústavem v České republice, který poskytuje sociální péči pro staré nevidomé a slabozraké občany I. doporučuje 1) ponechat i nadále nemovitý majetek ve vlastnictví státu a zachovat dosavadní činnost ÚSP PALATA; 2) jmenovat do výběrové komise na funkci ředitele ÚSP PALATA zástupce České unie nevidomých a slabozrakých a Společnosti nevidomých a slabozrakých, zástupce ministerstva práce a sociálních věcí a poslance VSPZ Parlamentu ČR 3) zřizovateli iniciovat ustavení pracovní skupiny složené ze zástupců Magistrátního úřadu hl.m. Prahy, poslanců zastupitelstva hl.m. Prahy, zástupců České unie nevidomých a slabozrakých (10. února 1993) 
č. 5K semináři k zákonu o neziskových právnických osobách Po vystoupení ing. O.TYPOLTA a ing. HELIKAROVÉ, zástupců ministerstva financí a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví bere na vědomí zprávu těchto představitelů o připravovaném zákonu o neziskových právnických osobách; (10. února 1993) 
č. 6Ke koncepci sociální politiky na rok 1993 a zprávě o aktuální situaci v resortu ministerstva práce a sociálních věcí Po vystoupení ing. Jindřicha VODIČKY, ministra práce a sociálních věcí a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví I. bere na vědomí zprávu mnistra práce a sociálních věcí; II. doporučuje, aby předseda výboru v průběhu roku 1993 zajistil setkání k aktuální situaci v resortu dle vývoje. (11. února 1993) 
č. 7Ke koncepci zdravotní politiky na rok 1993 a zprávě o aktuální situaci v resortu ministerstva zdravotnictví Po vystoupení MUDr. Petra LOMA,CSc., ministra zdravotnictví a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví I. bere na vědomí zprávu ministra zdravotnictví; II. doporučuje, aby předseda výboru v průběhu roku 1993 zajistil setkání k aktuální situaci v resortu dle vývoje. (11. února 1993) 
č. 8K informaci o aktuální situaci v České správě sociálního zabezpečení Po vystoupení JUDr. Ladislava ANTOŠÍKA, ředitele České správy sociálního zabezpečení, vedoucích pracovníků ČSSZ a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví I. bere na vědomí zprávu ředitele České správy sociálního zabezpečení; II. doporučuje aby předseda výboru v případě aktuální potřeby zajistil podobné setkání; (17. února 1993) 
č. 9K informaci o aktuální situaci v oblasti všeobecného zdravotního pojištění Po vystoupení RNDr. ing. Jiřího NĚMCE,CSc., ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny a Doc.MUDr.Jindřicha Šebora CSc.,předsedy Správní rady VZP a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví (17. února 1993) 
č. 10K vládnímu návrhu zákona, kterým, se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony (tisk 92) Po odůvodnění JUDr. J. VOŇKOVOU, náměstkyní ministra práce a sociálních věcí, zpravodajské zprávě poslance PhDr. J. NĚMČÍKA a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony (tisk 92) s těmito připomínkami: K čl.I, bod 1, § 1, odst. 2 za slova "jen jestliže" vložit slovo "ostatní"; K čl.I, bod 1, § 1, odst. 3, písm. c) slova "o 3 a více dětí do 10 let věku" nahradit slovy "o 3 a více dětí, z nichž alespoň jedno je do 10 let věku a ostatní do 15 let věku"; K čl.I, bod 3, § 2, odst. 2 slova "jen jednou" nahradit slovy "nejvýše dvakrát"; K čl. V, vypustit celý text a nahradit novým zněním: "Zvýšení důchodů, které jsou jediným zd (18. února 1993) 
č. 11K návrhu programu na podporu úspor elektrické energie zavádění kompaktních zářivek (usnesení č. 4/1993 VSRZP) Po odůvodnění poslancem RNDr. Jiřím ŠOLEREM,CSc. a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví přerušuje jednání o tomto programu s tím, že ekonomické a finanční hledisko bude nejdříve projednáno zástupci rozpočtového a hospodářského výboru se zástupci ministerstva financí, event. Radou ekonomických náměstků. (18. února 1993) 
č. 12K návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky Po odůvodnění náměstkyní ministra práce a sociálních věcí JUDr. Jiřinou Voňkovou,CSc. a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví I. bere na vědomí tuto informaci; II. přerušuje projednávání návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky s tím, že tento návrh projedná na první březnové schůzi výboru, až budou ministrem práce a sociálních věcí předloženy příslušné programy sociální prevence. (18. února 1993) 
č. 13Ke zprávě ministra zdravotnictví o některých opatřeních proti zdravotnímu ohrožení obyvatel severních oblastí Čech Po zprávě ministra zdravotnictví MUDr.Petra LOMA,CSc. a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví I. bere na vědomí zprávu ministra zdravotnictví o některých opatřeních proti zdravotnímu ohrožení obyvatel severních oblastí Čech při vědomí toho, že příčina tohoto stavu je globální a je nutna řešit v komplexu na úrovni vlády a to systémově a dlouhodobě; II. doporučuje delegovat zástupce výboru na pracovní jednání přednostů okresních úřadů ohrožených regionů se zástupci MZ dne 19. 2. 1993. MZ posoudit možnost zavedení dalších ekonomických nástrojů z hlediska svého resortu. (18. února 1993) 
č. 14K návrhu poslanců J. Sourala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti (tisk 62) Po odůvodnění poslankyní Annou VÁCHALOVOU, zpravodajské zprávě poslance PhDr. Andreje GJURIČE a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví I. nedoporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců J. Sourala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti (tisk 62) II. zmocňuje předsedu výboru a zpravodaje, aby přenesli stanovisko výboru do společné zprávy, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny (9. března 1993) 
č. 15K návrhu poslanců J. Sourala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 547/1992 Sb., o zvýšení důchodů v roce 1993 (tisk 71) Po odůvodnění poslankyní Hanou LAGOVOU, zpravodajské zprávě poslance PhDr.Jindřicha NĚMČÍKA a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví I. nedoporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců J. Sourala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 547/1992 Sb., o zvýšení důchodů v roce 1993 (tisk 71) II. zmocňuje předsedu výboru a zpravodaje, aby přenesli stanovisko výboru do společné zprávy, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny. (9. března 1993) 
č. 16K návrhu poslanců P. Tollnera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon) ve znění č. 171/1990 Sb. (tisk 123) Po odůvodnění poslancem Vladimírem KORONTHÁLYM, zpravodajské zprávě poslance doc. RSDr. Jaroslavem ŠTRAITEM,CSc. a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců Pavla Tollnera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb. o soustavě základních a středních škol (školský zákon) ve znění č. 171/1990 Sb. (tisk 123) s připomínkou: - k názvu zákona doplnit na závěr slova: "a zákona 522/1990 Sb." II. zmocňuje předsedu výboru a zpravodaje, aby přenesli stanovisko výboru do společné zprávy, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny (17. března 1993) 
č. 17K vládnímu návrhu zákona o Kanceláři prezidenta republiky (tisk 145) Po odůvodnění JUDr. Pavla ZÁŘECKÉHO,CSc.,z Úřadu pro legislativu a veřejnou správu, zpravodajské zprávě poslance Mgr. Pavla KULIČKY a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o Kanceláři prezidenta republiky (tisk 145) II. zmocňuje předsedu výboru a zpravodaje, aby přenesli stanovisko výboru do společné zprávy, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny (17. března 1993) 
č. 18K návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky Po odůvodnění JUDr. Karlem KOSEM, náměstkem ministra práce a sociálních věcí a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví I. bere na vědomí předložený materiál a konstatuje, že - materiál a zejména jeho část sociální je velmi kvalitně připravená z hlediska aktuální situace; - problém však nelze řešit pouze administrativně, ale systémovými opatřeními; II. doporučuje - ubytování osob bez přístřeší zajistit na co nejnižší regionální úrovni; v této souvislosti operativně uvážit, kde péči o tyto občany může převzít obec, kde obec spolu s ČK, (event.s dalšími organizacemi) a kde ČK spolu s ústředními orgány státní správy; - aby vláda pro realizaci těchto závěrů shromáždila tyto konkrétní údaje: kolika občanů se bude problém týkat, jejich alokace, předpokládaný čas realizace; - poté co vejdou v platnost navrhované zákony a novely, neřešit problém plošně na celém území, ale v časových etapách (17. března 1993) 
č. 19K výjezdnímu zasedání VSPZ do Mostu zaměřenému na problematiku ekologické situace v souvislosti s dopadem na zdravotní stav obyvatel v ohrožených oblastech, zejména v Severočeské pánevní oblasti, včetně některých přilehlých okresů výbor pro sociální politiku a zdravotnictví po rozboru výsledků výjezdního zasedání za přítomnosti ministra zdravotnictví MUDr.Petra LOMA,CSc., hlavního hygienika doc. MUDr. Jaroslava KŘÍŽE a ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny RNDr. ing. Jiřího NĚMCE,CSc. - při vědomí globálnosti problémů, které se musí řešit nadresortně vyslovuje souhlas s programem a aktivitou MZ a VZP v oblasti zdravotní péče; - vyšle na jednání MZ se zdravotními rady okresních úřadů dne 30.3.1993 na půdě MZ své zástupce; I. doporučuje zlepšit komunikaci příslušných resortních ministerstev (MŽP, MP, MF, MZ, MPSV) se zástupci regionální státní správy; II. ukládá předsedovi výboru, aby s tímto usnesením seznámil zainteresované strany. (18. března 1993) 
č. 20K problematice privatizace ve zdravotnictví Po zprávě ministra zdravotnictví MUDr.Petra LOMA,CSc. a ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ing. Jiřího SKALICKÉHO a rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví I. bere na vědomí zprávu obou ministrů k problematice privatizace ve zdravotnictví II. doporučuje ministru zdravotnictví a ministru pro správu národního majetku a jeho privatizaci, aby průběžně seznamovali poslance VSPZ s aktuálním stavem privatizace zdravotnictví (23. března 1993) 

12345>>
ISP (příhlásit)