Výbor pro životní prostředí
Usnesení

č. 141k Dokumentu EU: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 - Navrácení přírody do našeho života - COM(2020) 380 final (9. září 2020) 
č. 142k informaci Ministerstva životního prostředí o možnostech regulace návštěvnosti zvláště chráněných území v kontextu ochrany přírody a souvisejících legislativních změn (9. září 2020) 
č. 143k aktuálním informacím k otravě kyanidem na řece Bečvě (4. listopadu 2020) 
č. 144k dokumentu EU: Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku dosaženém při provádění směrnice (EU) 2016/2284 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, COM(2020) 266 final (4. listopadu 2020) 
č. 145k dokumentu EU: Návrh rozhodnutí Rady o předložení návrhů jménem Evropské unie na změnu přílohy IV Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování s ohledem na 15. zasedání konference smluvních stran a o postoji Evropské unie k návrhům jiných smluvních stran na změny přílohy IV a dalších příloh, COM(2020) 362 final (4. listopadu 2020) 
č. 146k dokumentu EU: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Celounijní posouzení integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu - Prosazování zelené transformace a podpora hospodářského oživení prostřednictvím integrovaného plánování v oblasti energetiky a klimatu, COM (2020) 564 final (4. listopadu 2020) 
č. 147k dokumentu EU: Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima), COM(2020) 563 final (4. listopadu 2020) 
č. 148k Dokumentu EU: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030 - Investice do klimaticky neutrální budoucnosti ve prospěch našich občanů, COM(2020) 562 final (4. listopadu 2020) 
č. 149ke schválení záměru zahraniční cesty výboru v roce 2021 (4. listopadu 2020) 
č. 150k uchování zvukového záznamu z 31. schůze (4. listopadu 2020) 
č. 151k návrhu poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré a Marie Pěnčíkové na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /ST 508/ (18. listopadu 2020) 
č. 152k návrhu poslanců Marka Výborného, Jana Bartoška, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jiřího Miholy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /ST 526/ (18. listopadu 2020) 
č. 153k návrhu poslanců Jany Krutákové, Jana Farského, Věry Kovářové, Víta Rakušana, Petra Gazdíka a Petra Pávka na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů /ST 549/ (18. listopadu 2020) 
č. 154k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021 kapitola 315 - Ministerstvo životního prostředí České republiky (18. listopadu 2020) 
č. 155k Návrhu rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2021 a střednědobého výhledu SFŽP ČR na roky 2022-2023 /ST 1066/ (18. listopadu 2020) 
č. 156k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021 kapitola č. 348 - Český báňský úřad (18. listopadu 2020) 
č. 157k dokumentu EU: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství, COM(2020) 642 final (18. listopadu 2020) 
č. 158k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů /ST 731/ (3. února 2021) 
č. 159„Dovolba členů podvýborů" (3. února 2021) 
č. 160k dokumentu EU: Pracovní dokument útvarů Komise - Zhodnocení konečné verze vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu, SWD(2020) 902 final (3. února 2021) 

<<45678910>>
ISP (příhlásit)