Výbor pro životní prostředí
Usnesení

č. 81Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 18. zasedání konference smluvních stran (CoP 18) Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) COM(2019) 146 final (12. června 2019) 
č. 82Doplnění členů podvýborů (12. června 2019) 
č. 83Záměr zahraniční cesty výboru (12. června 2019) 
č. 84Nominace do pracovní skupiny k problematice využívání kalů z čistíren odpadních vod (12. června 2019) 
č. 85Nominace člena do Uhelné komise (4. září 2019) 
č. 86Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 483) (4. září 2019) 
č. 87Světový přehled stavu životního prostředí OSN - Global environmental outlook 6 (4. září 2019) 
č. 88Doplnění členů podvýborů (4. září 2019) 
č. 89Zahraniční pracovní cesta výboru pro životní prostředí do Bosny a Hercegoviny (4. září 2019) 
č. 90Rozšiřování dolu Turów (13. listopadu 2019) 
č. 91k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020 kapitola 315 - Ministerstvo životního prostředí České republiky (13. listopadu 2019) 
č. 92k usnesení VŽP č. 91 ze dne 13. listopadu 2019 (13. listopadu 2019) 
č. 93k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020 Státní fond životního prostředí (13. listopadu 2019) 
č. 94k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020 kapitola č. 348 - Český báňský úřad (13. listopadu 2019) 
č. 95Záměr zahraničních cest výboru na rok 2020 (13. listopadu 2019) 
č. 96Informace o jednání podvýboru pro ochranu přírody a krajiny (13. listopadu 2019) 
č. 97k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021 - 2030, C(2019) 4403 final - 10520/19 (13. listopadu 2019) 
č. 98Dokument EU: Zpráva Komise - Podpora cílů udržitelného rozvoje po celém světě: společná souhrnná zpráva Evropské unie a jejích členských států z roku 2019 - COM(2019) 232 final (13. listopadu 2019) 
č. 99Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o hodnocení 7. akčního programu pro životní prostředí (KOM (2019) 233 v konečném znění, kód Rady 9416/19) (13. listopadu 2019) 
č. 100k prezentaci publikace organizace CENIA - Čtvrtstoletí životního prostředí samostatné České republiky (8. ledna 2020) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)