Výbor pro životní prostředí
Usnesení

č. 61Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a Zdeňka Podala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb.,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 321) (20. března 2019) 
č. 62Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 408) (20. března 2019) 
č. 63Informace o stavu a obsahu aktualizace Státní politiky životního prostředí (20. března 2019) 
č. 64Informace o vzdělávacím programu pro střední školy Enersol (20. března 2019) 
č. 65Informace o stavu životního prostředí v oblasti Tibetské náhorní plošiny (20. března 2019) 
č. 66Zahraniční pracovní cesta výboru pro životní prostředí do Švédska (3. dubna 2019) 
č. 67Informace ministra životního prostředí o řešení klimatické změny (3. dubna 2019) 
č. 68Informace o prioritách ČR v oblasti životního prostředí pro předsednictví v Radě EU v roce 2022 (3. dubna 2019) 
č. 69Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a Zdeňka Podala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 321) (3. dubna 2019) 
č. 70K petici „Za zákon pro zelené lesy Šumavy“ č. 52/P/2018 (3. dubna 2019) 
č. 71Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030 - diskusní dokument; 5953/19, COM(2019)22 final (3. dubna 2019) 
č. 72Zpráva o hospodaření Státního fondu životního prostředí České republiky za rok 2018 (12. června 2019) 
č. 73Návrh na nominaci člena do Koordinační skupiny pro přípravu Státní politiky životního prostředí ČR (12. června 2019) 
č. 74Návrh státního závěrečného účtu kapitoly č. 315 - Ministerstvo životního prostředí za rok 2018 (12. června 2019) 
č. 75Návrh státního závěrečného účtu kapitoly č. 348 – Český báňský úřad za rok 2018 (12. června 2019) 
č. 76Zpráva o dosavadních výsledcích „Pracovní skupiny k vyhodnocení potencionálního omezení výjimek z BAT“ a informace o novelizaci vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (12. června 2019) 
č. 77Zprávy ministerstev ve věci řešení kalamitní situace v lesích ČR dle usnesení PS PČR č. 542 (12. června 2019) 
č. 78Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 408) (12. června 2019) 
č. 79Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě – Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem COM (2018) 842 final (12. června 2019) 
č. 80Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 483) (12. června 2019) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)