Výbor pro životní prostředí
Usnesení

č. 41Návrh rozpočtu na rok 2019 kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí (6. listopadu 2018) 
č. 42Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky na rok 2019 (6. listopadu 2018) 
č. 43Návrh rozpočtu na rok 2019 kapitoly 348 - Český báňský úřad (6. listopadu 2018) 
č. 44Petice za zastavení budování trailových tras na Čížkových kamenech a v okolí Lhoty (6. listopadu 2018) 
č. 45Informace o kůrovcové kalamitě v roce 2018 a o plánech na její řešení v roce 2019 (21. listopadu 2018) 
č. 46Záměry zahraničních cest výboru na rok 2019 (21. listopadu 2018) 
č. 47K převzetí záštity nad diskusním fórem "Klimatické změny a cesty vedoucí k jejich nápravě" (12. prosince 2018) 
č. 48Volba místopředsedkyně výboru pro životní prostředí (12. prosince 2018) 
č. 49Zpráva Komise Evropského parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění právních předpisů EU v oblasti odpadů, včetně zprávy včasného varování pro členské státy, kterým hrozí, že nesplní cíl zvýšit do roku 2020 úroveň přípravy k opětovnému použití /recyklace komunálního odpadu / KOM (2018) 656 v konečném znění, kód Rady 12500/18 (12. prosince 2018) 
č. 50Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 173) (12. prosince 2018) 
č. 51Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti (sněmovní tisk 172) (12. prosince 2018) 
č. 52Ochrana srnčat při sečení a sklizních (12. prosince 2018) 
č. 53Zpráva o životním prostředí ČR 2017 (tisk 355) (6. února 2019) 
č. 54Zpráva o životním prostředí v krajích České republiky v roce 2017 a informační listy o národních parcích (6. února 2019) 
č. 55Zpráva OECD: Hodnocení stavu a politik životního prostředí ČR 2018 (6. února 2019) 
č. 56Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů: Vznik, zpracování a přeprava nebezpečných odpadů a ostatních odpadů v členských státech EU za období 2013-2015; výkon pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci. /KOM(2018) 762 v konečném znění/ (6. února 2019) 
č. 57Návrh na nominaci člena Rady Státního fondu životního prostředí (6. února 2019) 
č. 58Doplnění členů podvýborů – volba členů (6. února 2019) 
č. 59petice vyjadřující nesouhlas s budováním a provozem trailových tras v lokalitě Čížkových kamenů u Trutnova (6. února 2019) 
č. 60Záštita 16. ročníku vzdělávacího programu Enersol 2019 (15. února 2019) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)