Výbor pro životní prostředí
Usnesení

č. 21Návrh na nominaci člena výboru do Rady vlády pro udržitelný rozvoj (14. března 2018) 
č. 22Plán zahraničních aktivit výboru pro životní prostředí v roce 2018 (14. března 2018) 
č. 23Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 45) (28. března 2018) 
č. 24Doporučení ke zřízení pracovní skupiny k ovzduší (28. března 2018) 
č. 25Volba místopředsedy výboru pro životní prostředí (25. dubna 2018) 
č. 26Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (tisk 13) (25. dubna 2018) 
č. 27Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017 (tisk 96) (25. dubna 2018) 
č. 28Volba předsedy a členů podvýborů pro udržitelný rozvoj (25. dubna 2018) 
č. 29Nominace zástupců výboru pro životní prostředí do Rady pro odpadové hospodářství (25. dubna 2018) 
č. 30Projekt Enersol (11. května 2018) 
č. 31Zahraniční pracovní cesta výboru pro životní prostředí do Finska (15. května 2018) 
č. 32Volba členů do Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí (15. května 2018) 
č. 33Návrh státního závěrečného účtu kapitoly č. 348 – Český báňský úřad za rok 2017 (20. června 2018) 
č. 34Zahraniční pracovní cesta výboru pro životní prostředí do Gruzie (20. června 2018) 
č. 35Návrh státního závěrečného účtu kapitoly č. 315 - Ministerstvo životního prostředí za rok 2017 (20. června 2018) 
č. 36Zpráva o hospodaření Státního fondu životního prostředí České republiky za rok 2017 (20. června 2018) 
č. 37Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi ke dni 31. prosince 2017 (tisk 178) (20. června 2018) 
č. 38k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí KOM(2018) 340 v konečném znění, kód Rady 9465/18 (12. července 2018) 
č. 39Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti (tisk 172) (26. září 2018) 
č. 40Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 173) (6. listopadu 2018) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)