Hlasování poslance
Ing. Jiří Papež
7. schůze, 4. 11. 2010

Procedurální hlasování
50 - 53 (4. 11. 2010)

82. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2009 /sněmovní tisk 46/
54 (4. 11. 2010)

68. Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2009 /sněmovní tisk 6/
55 (4. 11. 2010)

69. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2009 /sněmovní tisk 31/
56 (4. 11. 2010)

70. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2009 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2009 /sněmovní tisk 32/
57 (4. 11. 2010)

71. Návrh I. změny rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 125/
58 (4. 11. 2010)

17. Návrh poslanců Pavla Drobila, Pavola Lukši a Kristýny Kočí na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 90/ - prvé čtení
59 - 61 (4. 11. 2010)

42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončení platnosti Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely a souvisejících protokolů /sněmovní tisk 52/ - druhé čtení
62 (4. 11. 2010)

44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Belgickým královstvím ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Bruselu dne 15. března 2010 /sněmovní tisk 87/ - prvé čtení
63 (4. 11. 2010)

45. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Memorandum o porozumění ohledně evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA) /sněmovní tisk 94/ - prvé čtení
64 - 65 (4. 11. 2010)

46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé /sněmovní tisk 105/ - prvé čtení
66 - 67 (4. 11. 2010)

47. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, kterým se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Spojenými státy americkými o letecké dopravě podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007 /sněmovní tisk 108/ - prvé čtení
68 - 69 (4. 11. 2010)

48. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh V a VII Protokolu o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států /sněmovní tisk 109/ - prvé čtení
70 (4. 11. 2010)

49. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 126/ - prvé čtení
71 (4. 11. 2010)

50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací /sněmovní tisk 127/ - prvé čtení
72 - 73 (4. 11. 2010)

51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 128/ - prvé čtení
74 (4. 11. 2010)

63. Informace o podpořeném financování za rok 2009 /sněmovní tisk 2/
75 - 76 (4. 11. 2010)

64. Informace o pojišťování vývozu se státní podporou (období leden - prosinec 2009) /sněmovní tisk 3/
77 (4. 11. 2010)

65. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2009 /sněmovní tisk 4/
78 (4. 11. 2010)

62. Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2009 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 68/
79 (4. 11. 2010)

66. Strategie boje proti extremismu v roce 2009 /sněmovní tisk 5/
80 (4. 11. 2010)


ISP (příhlásit)