Hlasování
15. schůze, 7. 7. 1999

Procedurální hlasování
150 - 152 (7. 7. 1999)

41. Vládní návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 245/ - prvé čtení
153 - 157 (7. 7. 1999)

106. Návrh na volbu člena Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
158 - 159 (7. 7. 1999)

2. Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/ - druhé čtení
160 - 162 (7. 7. 1999)

44. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí /sněmovní tisk 261/ - prvé čtení
163 - 164 (7. 7. 1999)

Procedurální hlasování
165 - 169 (7. 7. 1999)

66. Vládní návrh “Sjednání Rozhodnutí Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o podmínkách pro účast České republiky v programech 5. Rámcového programu Evropského společenství v oblasti výzkumu a technického rozvoje a demonstrací (1998 - 2002) a ve výzkumných programech a výukových aktivitách 5. Rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a výukové aktivity (1998 - 2002)” /sněmovní tisk 185/ - druhé čtení
170 (7. 7. 1999)

112. Výroční zpráva Dozorčí rady Grantové agentury České republiky za rok 1998 /sněmovní tisk 179/
171 (7. 7. 1999)

113. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1998 /sněmovní tisk 197/
172 (7. 7. 1999)

114. Informace obsahující rozbor stavu vývozu a jeho podpory /sněmovní tisk 218/
173 - 174 (7. 7. 1999)

119. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky v roce 1998 /sněmovní tisk 240/
175 - 176 (7. 7. 1999)

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva č. 181 o soukromých agenturách práce, 1997 a Listina o změně Ústavy Mezinárodní organizace práce, 1997, přijaté na 85. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1997 /sněmovní tisk 115/ - druhé čtení
177 (7. 7. 1999)

58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o sociálním zabezpečení /sněmovní tisk 123/ - druhé čtení
178 (7. 7. 1999)

59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení /sněmovní tisk 132/ - druhé čtení
179 (7. 7. 1999)

60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 1. října 1998 /sněmovní tisk 117/ - druhé čtení
180 (7. 7. 1999)

Procedurální hlasování
181 (7. 7. 1999)

62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a jejich zničení /sněmovní tisk 127/ - druhé čtení
182 (7. 7. 1999)

63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), Rada Evropy číslo 143, sjednaná ve Valettě dne 16.1.1992, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 17. 12. 1998 /sněmovní tisk 133/ - druhé čtení
183 (7. 7. 1999)

64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončení platnosti některých dvoustranných smluv uzavřených Československou socialistickou republikou /sněmovní tisk 138/ - druhé čtení
184 (7. 7. 1999)


ISP (příhlásit)