Hlasování poslance
Ing. Miloš Zeman
29. schůze

Procedurální hlasování
1 - 24 (28. 11. 2000), 79, 85 (29. 11. 2000), 92 - 93, 106 - 107 (30. 11. 2000), 132 - 135 (1. 12. 2000), 141 - 143 (5. 12. 2000), 354 - 355, 374, 401 - 402 (6. 12. 2000), 487 - 490 (7. 12. 2000), 527 - 528 (8. 12. 2000), 543, 547 (12. 12. 2000)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 596/ - vráceno prezidentem
25 (28. 11. 2000)

2. Zákon, kterým se mění zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 597/ - vráceno prezidentem
26 (28. 11. 2000)

3. Návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě /sněmovní tisk 530/ - zamítnutý Senátem
27 - 28 (28. 11. 2000)

4. Návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) /sněmovní tisk 535/ - zamítnutý Senátem
29 (28. 11. 2000)

5. Návrh ústavního zákona o referendu /sněmovní tisk 171/ - vrácený Senátem
30 - 31 (28. 11. 2000)

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 614/ - vrácený Senátem
32 - 33 (28. 11. 2000)

7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 169/1999 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb. /sněmovní tisk 645/ - vrácený Senátem
34 (28. 11. 2000)

8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 734/ - vrácený Senátem
35 - 36 (28. 11. 2000)

9. Návrh poslance Zdeňka Kořistky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 579/ - třetí čtení
37 - 77 (28. 11. 2000)

18. Vládní návrh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) /sněmovní tisk 495/ - druhé čtení
136 (1. 12. 2000)

19. Návrh poslanců Petra Bendla, Miloslava Kučery st., Petry Buzkové, Ivana Langera a dalších na vydání zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání /sněmovní tisk 717/ - prvé čtení
80 - 84 (29. 11. 2000)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 780/ - prvé čtení
86 - 89 (29. 11. 2000)

21. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo /sněmovní tisk 674/ - prvé čtení
100 (30. 11. 2000)

22. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999 /sněmovní tisk 711/ - prvé čtení
101 - 102 (30. 11. 2000)

23. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen /sněmovní tisk 781/ - prvé čtení
103 - 105 (30. 11. 2000)

24. Návrh poslance Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 718/ - prvé čtení
90 - 91 (30. 11. 2000)

25. Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 703/ - prvé čtení
423 - 424 (6. 12. 2000)

26. Návrh poslanců Vlastimila Tlustého a Pavla Peška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 720/ - prvé čtení
425 - 426 (6. 12. 2000)

27. Návrh poslanců Miloslava Kučery ml. a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 762/ - prvé čtení
427 - 428 (6. 12. 2000)

28. Návrh poslanců Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Vladimíra Doležala, Pavla Němce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., se změnami a doplňky provedenými zákonem č. 83/1995 Sb. /sněmovní tisk 724/ - prvé čtení
94 - 95, 108 - 112 (30. 11. 2000)

29. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Václava Brouska, Petra Mareše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 726/ - prvé čtení
96 - 99 (30. 11. 2000)

30. Návrh poslanců Pavla Němce, Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Zdeňka Koudelky, Evy Dundáčkové a dalších na vydání zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 725/ - prvé čtení
123 - 124 (1. 12. 2000)

31. Návrh poslanců Václava Brouska, Waltra Bartoše, Petra Mareše, Václava Pícla na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů /sněmovní tisk 727/ - prvé čtení
113 - 115 (30. 11. 2000)

32. Návrh poslanců Václava Krásy, Stanislava Voláka, Jana Kasala a Josefa Janečka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) /sněmovní tisk 733/ - prvé čtení
118 (1. 12. 2000)

33. Návrh poslanců Václava Krásy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 745/ - prvé čtení
116 - 117 (30. 11. 2000)

34. Návrh poslanců Josefa Janečka a Zdeňka Škromacha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 760/ - prvé čtení
119 - 122 (1. 12. 2000)

35. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Pavla Svobody a Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 761/ - prvé čtení
140 (1. 12. 2000)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 771/ - prvé čtení
137 - 139 (1. 12. 2000)

37. Vládní návrh zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 778/ - prvé čtení
125 - 131 (1. 12. 2000)

38. Návrh poslanců Václava Brouska, Milady Emmerové, Jaroslava Lobkowicze a Jiřího Maštálky na vydání zákona o dálničním obchvatu Plzně /sněmovní tisk 758/ - prvé čtení
351 - 353 (5. 12. 2000)

39. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států, sjednaná 25. února 1991 v Espoo, Finsko /sněmovní tisk 516/ - druhé čtení
494 (8. 12. 2000)

40. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče, podepsaná dne 23. května 2000 v Praze /sněmovní tisk 670/ - druhé čtení
378 (6. 12. 2000)

41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná dne 20. července 1999 v Praze /sněmovní tisk 677/ - druhé čtení
379 (6. 12. 2000)

42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (ETS 108), která byla za Českou republiku podepsaná ve Štrasburku 8. září 2000 /sněmovní tisk 741/ - prvé čtení
380 - 381 (6. 12. 2000)

43. Vládní návrh na odvolání výhrad České republiky k Ženevským úmluvám ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války /sněmovní tisk 742/ - prvé čtení
78 (29. 11. 2000)

44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o sociálním zabezpečení, podepsaná dne 16. července 2000 /sněmovní tisk 743/ - prvé čtení
382 (6. 12. 2000)

45. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 22. září 2000 v Praze /sněmovní tisk 757/ - prvé čtení
383 (6. 12. 2000)

46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D8 a německé dálnice A17 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu /sněmovní tisk 744/ - prvé čtení
384 (6. 12. 2000)

47. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích, podepsaná 19. září 2000 v Berlíně /sněmovní tisk 770/ - prvé čtení
385 (6. 12. 2000)

48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, podepsaná 8. června 2000 ve Varšavě /sněmovní tisk 772/ - prvé čtení
386 (6. 12. 2000)

49. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 731/ - třetí čtení
144 - 350 (5. 12. 2000)

50. Podpůrné programy zemědělství pro rok 2001, poskytované podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (vládní návrh) /sněmovní tisk 748/
375 - 377 (6. 12. 2000)

51. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2001 /sněmovní tisk 750/
511 - 514 (8. 12. 2000)

52. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2001 /sněmovní tisk 755/
429 - 435 (6. 12. 2000)

53. Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2001 /sněmovní tisk 765/
436 - 437 (6. 12. 2000)

54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, a zákon č. …/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 738/ - třetí čtení
403 - 422 (6. 12. 2000)

55. Vládní návrh zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 666/ - třetí čtení
438 - 465 (6. 12. 2000)

56. Návrh poslanců Václava Krásy a Milana Zuny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 634/ - třetí čtení
356 - 358 (6. 12. 2000)

57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 689/ - třetí čtení
359 (6. 12. 2000)

58. Návrh poslance Radko Martínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 690/ - třetí čtení
360 - 373 (6. 12. 2000)

59. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků povodňových škod vzniklých v březnu 2000 /sněmovní tisk 713/ - třetí čtení
466 - 468 (6. 12. 2000)

60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., a zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 739/ - třetí čtení
491 - 492 (7. 12. 2000)

61. Vládní návrh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) /sněmovní tisk 495/ - třetí čtení
495 - 510 (8. 12. 2000)

62. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 537/3/ - vráceno prezidentem
486 (7. 12. 2000)

63. Návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 a na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) /sněmovní tisk 610/ - zamítnutý Senátem
540 - 541 (12. 12. 2000)

64. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 615/ - vrácený Senátem
542 (12. 12. 2000)

65. Vládní návrh na zapojení České republiky do Integrovaného systému protivzdušné obrany Organizace Severoatlantické smlouvy
469 - 476 (7. 12. 2000)

66. Vládní návrh na další působení jednotek Armády České republiky v operacích mezinárodního společenství na Balkáně podle příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN a uzavřených dohod v roce 2001 /sněmovní tisk 784/
477 - 484 (7. 12. 2000)

67. Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě
493 (7. 12. 2000)

69. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 1269 ze dne 24. října 2000, kterým se zřídila dočasná komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu
516 - 521 (8. 12. 2000)

70. Informace o zvýhodněném financování za I. pololetí rok 2000 /sněmovní tisk 721/
522 - 524 (8. 12. 2000)

71. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (za období leden - červen 2000) /sněmovní tisk 723/
525 (8. 12. 2000)

72. Zpráva o situaci na českém kapitálovém trhu v roce 1999 /sněmovní tisk 747/
526 (8. 12. 2000)

73. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 2000 /sněmovní tisk 749/
529 - 531 (8. 12. 2000)

75. Analýza možností odpisu starého bloku daňových nedoplatků /sněmovní tisk 756/
532 - 533 (8. 12. 2000)

76. Zpráva vlády o vyčíslení škod způsobených povodněmi v letech 1997 a 1998 se jmenovitým výčtem jednotlivých případů se škodou přesahující 20 mil. Kč a upřesněním přehledu finančních prostředků v členění na jednotlivé správce vodních toků /sněmovní tisk 729/
534 - 535 (8. 12. 2000)

77. Návrh Statutu Pozemkového fondu České republiky /sněmovní tisk 759/
536 - 537 (8. 12. 2000)

78. Výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1999 /sněmovní tisk 751/
538 (8. 12. 2000)

79. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 1999 /sněmovní tisk 768/
515 (8. 12. 2000)

80. Návrh na volbu Veřejného ochránce práv a jeho zástupce
544 (12. 12. 2000)

81. Návrh na volbu členů dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu
387 - 395 (6. 12. 2000)

82. Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
545 (12. 12. 2000)

83. Návrh na změny ve složení dozorčí rady Grantové agentury
396, 400 (6. 12. 2000)

84. Návrh na volbu předsedy a členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
397 (6. 12. 2000)

85. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
546 (12. 12. 2000)

86. Návrh na volbu člena dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky
398 (6. 12. 2000)

87. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
399 (6. 12. 2000)

89. Návrh na změny zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny
539 (8. 12. 2000)

90. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
485 (7. 12. 2000)

92. Informace předsedy vlády k průběhu vyšetřování krachu společnosti H - Systém, zejména v souvislosti s podezřením na propojení s financováním ČSSD
548 - 553 (12. 12. 2000)


ISP (příhlásit)