Hlasování
10. schůze, 28. 3. 1997

Procedurální hlasování
83 (28. 3. 1997)

17. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
84 - 85 (28. 3. 1997)

18. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců /sněmovní tisk 10/ - prvé čtení
86 - 90 (28. 3. 1997)

19. Vládní návrh zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. /sněmovní tisk 141/ - prvé čtení
91 (28. 3. 1997)

20. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády
92 (28. 3. 1997)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 145/ - prvé čtení
93 (28. 3. 1997)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 148/ - prvé čtení
94 (28. 3. 1997)

23. Vládní návrh zákona o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 143/ - prvé čtení
95 - 96 (28. 3. 1997)

Procedurální hlasování
97 (28. 3. 1997)

32. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic podepsaná dne 11. října 1996 v Praze /sněmovní tisk 88/ - druhé čtení
98 (28. 3. 1997)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a kterým se mění zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 132/ - prvé čtení
99 - 101 (28. 3. 1997)

25. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh na ratifikaci Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí sjednané v Haagu 25. října 1980 /sněmovní tisk 144/ - prvé čtení
102 - 103 (28. 3. 1997)

26. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o všeobecném zákazu jaderných zkoušek /sněmovní tisk 120/ - prvé čtení
104 (28. 3. 1997)

27. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu materiál "Ukončení platnosti Úmluvy o naturalizaci mezi Československem a Spojenými státy americkými, sjednané dne 19. července 1928 v Praze, a to formou výměny nót" /sněmovní tisk 96/ - druhé čtení
105 (28. 3. 1997)

28. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu a podpis Protokolu k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu /sněmovní tisk 133/ - prvé čtení
106 (28. 3. 1997)

29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 11. listopadu 1996 /sněmovní tisk 136/ - prvé čtení
107 (28. 3. 1997)

30. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní dědických a darovacích, podepsaná v Praze dne 19. září 1996 /sněmovní tisk 82/ - druhé čtení
108 (28. 3. 1997)

31. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic podepsaná dne 26. září 1996 v Montevideu /sněmovní tisk 86/ - druhé čtení
109 (28. 3. 1997)

Procedurální hlasování
110 (28. 3. 1997)

39. Zpráva organizačního výboru o prozkoumání oprávněnosti užívání akademických titulů poslanci Poslanecké sněmovny
111 - 113 (28. 3. 1997)

40. Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 53/ - druhé čtení
114 - 115 (28. 3. 1997)

42. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1996 /sněmovní tisk 81/
116 (28. 3. 1997)

45. Průběžná zpráva předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností vedoucích k ukončení činnosti Kreditní banky a.s. Plzeň ke dni 31.12.1996 /sněmovní tisk 115/
117 - 119 (28. 3. 1997)


ISP (příhlásit)