Hlasování poslance
JUDr. Jiří Novák
7. schůze

Procedurální hlasování
1 - 27 (10. 12. 1996), 38 - 40, 50 (12. 12. 1996), 60 - 61, 107 - 108, 153 (13. 12. 1996), 154 - 156 (17. 12. 1996), 172 - 174, 177 - 182 (18. 12. 1996), 193 (19. 12. 1996), 195, 350 (20. 12. 1996)

4. Návrh poslance Dalibora Matulky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. /sněmovní tisk 16/ - druhé čtení
28 (10. 12. 1996)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 61/ - druhé čtení
29 (10. 12. 1996)

8. Vládní návrh zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 41/ - druhé čtení
30 (11. 12. 1996)

10. Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém /sněmovní tisk 14/ - druhé čtení
31 (11. 12. 1996)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákona č. 114/1995 Sb. /sněmovní tisk 34/ - druhé čtení
32 (11. 12. 1996)

15. Vládní návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 49/ - druhé čtení
33 (11. 12. 1996)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. /sněmovní tisk 36/ - druhé čtení
37 (12. 12. 1996)

20. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsaná ve Varšavě dne 15. května 1996 /sněmovní tisk 39/ - druhé čtení
157 (17. 12. 1996)

21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Kuala Lumpur dne 8. března 1996 /sněmovní tisk 40/ - druhé čtení
158 (17. 12. 1996)

22. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství, podepsaná dne 12. března 1996 v Praze a dne 12. července 1996 v Bruselu /sněmovní tisk 57/ - druhé čtení
46 (12. 12. 1996)

24. Vládní návrh zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu) /sněmovní tisk 46/ - druhé čtení
45 (12. 12. 1996)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 52/ - druhé čtení
41 (12. 12. 1996)

26. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení /sněmovní tisk 20/ - druhé čtení
42 (12. 12. 1996)

27. Texty Úmluvy č. 176 a Doporučení č. 183 Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v dolech a Protokolu z roku 1995 k Úmluvě č. 81 o inspekci práce (1947), které byly přijaty na 82. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1995, a stanovisko vlády České republiky k Úmluvě, Doporučení a Protokolu /sněmovní tisk 58/ - druhé čtení
43 (12. 12. 1996)

28. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu materiál "Ukončení platnosti Úmluvy o naturalizaci mezi Československem a Spojenými státy americkými, sjednané dne 19. července 1928 v Praze, a to formou výměny nót". /sněmovní tisk 96/ - prvé čtení
44 (12. 12. 1996)

29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 28. června 1996 v Dublinu /sněmovní tisk 97/ - prvé čtení
47 (12. 12. 1996)

30. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní dědických a darovacích, podepsaná v Praze dne 19. září 1996 /sněmovní tisk 82/ - prvé čtení
48 - 49 (12. 12. 1996)

32. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 11. října 1996 v Praze /sněmovní tisk 88/ - prvé čtení
175 (18. 12. 1996)

33. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. září 1996 v Buenos Aires /sněmovní tisk 89/ - prvé čtení
176 (18. 12. 1996)

35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou podepsaná dne 14. října 1996 v Praze /sněmovní tisk 87/ - prvé čtení
183 (18. 12. 1996), 184 - 185 (19. 12. 1996)

36. Vládní návrh zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 28/ - druhé čtení
186 (19. 12. 1996)

37. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy
187 - 188 (19. 12. 1996)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 61/ - třetí čtení
189 - 192 (19. 12. 1996)

39. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 /sněmovní tisk 60/ - třetí čtení
51 (12. 12. 1996)

40. Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 56/ - druhé čtení
52 - 53 (12. 12. 1996)

41. Vládní návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům /sněmovní tisk 21/ - druhé čtení
54 (12. 12. 1996)

42. Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 22/ - druhé čtení
55 (12. 12. 1996)

43. Vládní návrh zákona o státním podniku /sněmovní tisk 23/ - druhé čtení
56 (12. 12. 1996)

44. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb. /sněmovní tisk 69/ - třetí čtení
57 (12. 12. 1996)

45. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 47/ - třetí čtení
58 (12. 12. 1996)

46. Slib poslance
59 (12. 12. 1996)

47. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se pověřuje organizační výbor, aby prozkoumal oprávněnost užívání akademických titulů poslanci Poslanecké sněmovny
194 (19. 12. 1996)

48. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců /sněmovní tisk 10/ - prvé čtení
240 - 243 (20. 12. 1996)

56. Vládní návrh zákona o všeobecném zdravotním pojištění /sněmovní tisk 98/ - prvé čtení
196 (20. 12. 1996)

60. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke kontrole vládního programu
197 (20. 12. 1996)

61. Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 56/ - třetí čtení
298 - 306 (20. 12. 1996)

68. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o další účasti České republiky při mírových operacích na území Bosny a Hercegoviny /sněmovní tisk 106/
159 - 168 (17. 12. 1996)

70. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb. /sněmovní tisk 35/ - třetí čtení
62 - 106 (13. 12. 1996)

71. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 50/ - třetí čtení
109 - 152 (13. 12. 1996)

72. Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 33/ - třetí čtení
275 - 296 (20. 12. 1996)

73. Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích /sněmovní tisk 43/ - třetí čtení
297 (20. 12. 1996)

76. Vl.návrh zák. o dovozu ohr.druhů rostlin
331 - 336 (20. 12. 1996)

77. Novela zákona o vodách
307 - 324 (20. 12. 1996)

78. Novela zákona o péči o zdraví lidu
325 - 329 (20. 12. 1996)

79. Vl.návrh zák. o léčivech
330 (20. 12. 1996)

80. Vl. návrh zák. o pozemních komunikacích
337 - 349 (20. 12. 1996)

83. Návrh zákona o správě daní a poplatků
169 - 171 (17. 12. 1996)

84. Zákon o požadavcích na výrobky
244 - 253 (20. 12. 1996)

85. Zákon o mírovém využívání jader. energie
198 - 239 (20. 12. 1996)

86. Zákon o kontrole vývozu a dovozu
254 - 265 (20. 12. 1996)

87. Vl.náv.doplnění stavebního zákona
266 - 274 (20. 12. 1996)

91.
34 - 36 (12. 12. 1996)


ISP (příhlásit)