Hlasování poslance
JUDr. Jiří Novák
5. schůze, 29. 10. 1996

Procedurální hlasování
212 - 215 (29. 10. 1996)

68. Vládní návrh zákona o opatřeních ve vztahu k Libyi /sněmovní tisk 37/ - prvé čtení
216 (29. 10. 1996)

69. Výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1995 /sněmovní tisk 51/
217 - 218 (29. 10. 1996)

71. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1995 /sněmovní tisk 5/
219 (29. 10. 1996)

56. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsaná ve Varšavě dne 15. května 1996 /sněmovní tisk 39/ - prvé čtení
220 (29. 10. 1996)

61. Texty Úmluvy č. 176 a Doporučení č. 183 Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v dolech a Protokolu z roku 1995 k Úmluvě č. 81 o inspekci práce (1947), které byly přijaty na 82. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1995, a stanovisko vlády České republiky k Úmluvě, Doporučení a Protokolu /sněmovní tisk 58/ - prvé čtení
221 (29. 10. 1996)

63. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k hospodaření s majetkem státu
222 - 223 (29. 10. 1996)

Procedurální hlasování
224 (29. 10. 1996)

23. Vládní návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům /sněmovní tisk 21/ - prvé čtení
225 (29. 10. 1996)

24. Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 22/ - prvé čtení
226 (29. 10. 1996)

27. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona České národní rady č. 14/1993 Sb. /sněmovní tisk 27/ - prvé čtení
227 (29. 10. 1996)

28. Vládní návrh zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 28/ - prvé čtení
228 (29. 10. 1996)

29. Vládní návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 31/ - prvé čtení
229 (29. 10. 1996)

30. Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 33/ - prvé čtení
230 (29. 10. 1996)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákona č. 114/1995 Sb. /sněmovní tisk 34/ - prvé čtení
231 (29. 10. 1996)

Procedurální hlasování
232 (29. 10. 1996)

12. Návrh rozpočtového výboru na usnesení Poslanecké sněmovny k přijetí pravidel pro projednání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní tisk 60/1/
233 (29. 10. 1996)

13. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1995 /sněmovní tisk 11/
234 (29. 10. 1996)

14. Informace rozpočtového výboru ke zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 1996
235 - 236 (29. 10. 1996)

15. Návrh rozpočtu Poslanecké sněmovny na r. 1997 /sněmovní tisk 64/
237 (29. 10. 1996)

11. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda České republiky, aby předložila Poslanecké sněmovně návrh antidumpingového zákona
238 - 239 (29. 10. 1996)

9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o dalším snížení emisí sloučenin síry k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států podepsaný v Oslu dne 14. června 1994 /sněmovní tisk 7/ - druhé čtení
240 (29. 10. 1996)

10. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k návrhu na postup při rozhodování o ztrátě nároku poslance na plat a paušální náhrady za neomluvenou neúčast na jednacích dnech Poslanecké sněmovny a jejích orgánů
241 (29. 10. 1996)

Procedurální hlasování
242 (29. 10. 1996)

20. Návrh poslance Dalibora Matulky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. /sněmovní tisk 16/ - prvé čtení
243 (29. 10. 1996)


ISP (příhlásit)