Hlasování poslance
JUDr. Jiří Novák
25. schůze, 22. 5. 1998

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 338/ - třetí čtení
359 - 360 (22. 5. 1998)

59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropským soudem pro lidská práva, podepsaná dne 10. října 1997 ve Štrasburku /sněmovní tisk 362/ - druhé čtení
361 (22. 5. 1998)

65. Odvolání poslance Stanislava Pěničky proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru v disciplinárním řízení ze dne 4. března 1998 (usnesení MIV č. 96)
362 - 363 (22. 5. 1998)

Procedurální hlasování
364 (22. 5. 1998)

104. Informace ministra vnitra o šetření událostí v Praze dne 16. května 1998
365 - 368 (22. 5. 1998)

106. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 260/ - třetí čtení
369 - 372 (22. 5. 1998)

28. Návrh změny rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 1998 /sněmovní tisk 447/
373 (22. 5. 1998)

45. Návrh poslanců Jana Grůzy a Hany Marvanové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 376/ - třetí čtení
374 - 412 (22. 5. 1998)

46. Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 379/ - třetí čtení
413 - 435 (22. 5. 1998)

67. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
436 (22. 5. 1998)

48. Návrh poslankyně Anny Röschové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 302/ - třetí čtení
437 - 444 (22. 5. 1998)

49. Návrh poslankyně Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 326/ - třetí čtení
445 - 451 (22. 5. 1998)

Procedurální hlasování
452 - 453 (22. 5. 1998)

64. Zpráva rozpočtového výboru o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 1997
454 - 459 (22. 5. 1998)

Procedurální hlasování
460 (22. 5. 1998)

68. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k činnosti vlády ČR v oblasti privatizace a cenových deregulací
461 - 467 (22. 5. 1998)

Procedurální hlasování
468 (22. 5. 1998)

80. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
469 - 472 (22. 5. 1998)


ISP (příhlásit)