Hlasování poslance
JUDr. Jiří Novák
25. schůze

Procedurální hlasování
1 - 25 (12. 5. 1998), 47 (13. 5. 1998), 64 (14. 5. 1998), 86 (15. 5. 1998), 122 (19. 5. 1998), 236 (20. 5. 1998), 256 - 257, 261, 329, 358 (21. 5. 1998), 364, 452 - 453, 460, 468 (22. 5. 1998)

1. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 179/7 a 226/7/ - vráceno prezidentem
26 (12. 5. 1998)

2. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 300/5/ - zamítnutý Senátem
27 (12. 5. 1998)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 293/ - třetí čtení
28 (12. 5. 1998)

5. Vládní návrh zákona o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 381/ - druhé čtení
36 (12. 5. 1998), 49 (13. 5. 1998)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 383/ - druhé čtení
29 - 35, 37 - 38, 40, 43 (12. 5. 1998), 50 - 51 (13. 5. 1998)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 370/ - druhé čtení
39, 41 - 42, 44 (12. 5. 1998)

9. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 260/ - druhé čtení
52 - 54 (13. 5. 1998)

14. Návrh poslanců Pavla Dostála a Miloslava Kučery na vydání zákona o znakové řeči /sněmovní tisk 353/ - druhé čtení
55 (13. 5. 1998)

15. Vládní návrh zákona o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) /sněmovní tisk 357/ - druhé čtení
56 (13. 5. 1998)

16. Návrh poslanců Jiřího Nováka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod /sněmovní tisk 371/ - druhé čtení
79 (15. 5. 1998)

17. Návrh poslanců Jiřího Nováka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 372/ - druhé čtení
80 (15. 5. 1998)

18. Návrh poslance Roberta Koláře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 373/ - druhé čtení
81 - 82 (15. 5. 1998)

19. Návrh poslanců Jana Grůzy a Hany Marvanové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 376/ - druhé čtení
83 - 85 (15. 5. 1998)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty /sněmovní tisk 380/ - druhé čtení
75 (15. 5. 1998)

22. Návrh poslankyně Anny Röschové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 302/ - druhé čtení
76 - 78 (15. 5. 1998)

23. Návrh poslankyně Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 326/ - druhé čtení
87 - 91 (15. 5. 1998), 99 - 102 (19. 5. 1998)

24. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 315/3/ - vrácený Senátem
103 (19. 5. 1998)

25. Zpráva ministra vnitra o napadení poslance Miroslava Sládka v Novém Boru
65 - 72 (14. 5. 1998)

26. Stanovisko předsedy vlády ke garancím poskytnutým bývalým ministrem financí Ivanem Kočárníkem České pojišťovně a České spořitelně
73 - 74 (15. 5. 1998), 120 - 121 (19. 5. 1998)

27. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře
104 - 119 (19. 5. 1998)

28. Návrh změny rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 1998 /sněmovní tisk 447/
373 (22. 5. 1998)

29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na vyslání polní nemocnice Armády České republiky na podporu mezinárodních sil při případné donucovací akci proti Irácké republice /sněmovní tisk 418/
126 - 130 (20. 5. 1998)

30. Vládní návrh na prodloužení účasti České republiky v mnohonárodních silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody a ke stabilizaci situace na území Bosny a Hercegoviny (Stabilization Force - SFOR) /sněmovní tisk 446/
133 - 134 (20. 5. 1998)

31. Vládní návrh zákona o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 381/ - třetí čtení
135 - 188 (20. 5. 1998)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 383/ - třetí čtení
189 - 227 (20. 5. 1998)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 370/ - třetí čtení
228 - 235 (20. 5. 1998)

34. Návrh poslance Oldřicha Kužílka na vydání zákona o svobodě informací a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 377/ - třetí čtení
237 - 254 (21. 5. 1998)

35. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 260/ - třetí čtení
255 (21. 5. 1998)

36. Návrh poslanců Pavla Dostála a Františka Čecha na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky /sněmovní tisk 304/ - třetí čtení
258 - 260 (21. 5. 1998)

37. Návrh Senátu Parlamentu České republiky na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 328/ - třetí čtení
266 - 269 (21. 5. 1998)

38. Vládní návrh zákona o návykových látkách a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 332/ - třetí čtení
262 - 265 (21. 5. 1998)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 338/ - třetí čtení
270 - 303, 343 (21. 5. 1998), 359 - 360 (22. 5. 1998)

40. Návrh poslanců Pavla Dostála a Miloslava Kučery na vydání zákona o znakové řeči /sněmovní tisk 353/ - třetí čtení
304 - 305 (21. 5. 1998)

41. Vládní návrh zákona o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) /sněmovní tisk 357/ - třetí čtení
306 - 327 (21. 5. 1998)

42. Návrh poslanců Jiřího Nováka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod /sněmovní tisk 371/ - třetí čtení
328 (21. 5. 1998)

43. Návrh poslanců Jiřího Nováka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 372/ - třetí čtení
330 - 335 (21. 5. 1998)

44. Návrh poslance Roberta Koláře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 373/ - třetí čtení
336 - 342 (21. 5. 1998)

45. Návrh poslanců Jana Grůzy a Hany Marvanové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 376/ - třetí čtení
374 - 412 (22. 5. 1998)

46. Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 379/ - třetí čtení
413 - 435 (22. 5. 1998)

47. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty /sněmovní tisk 380/ - třetí čtení
92 - 98 (19. 5. 1998)

48. Návrh poslankyně Anny Röschové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 302/ - třetí čtení
437 - 444 (22. 5. 1998)

49. Návrh poslankyně Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 326/ - třetí čtení
445 - 451 (22. 5. 1998)

50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci, podepsaná v Praze dne 15. října 1997 /sněmovní tisk 354/ - druhé čtení
344 (21. 5. 1998)

51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o mezinárodním uznávání práv k letadlům, podepsaná v Ženevě dne 19. června 1948 /sněmovní tisk 402/ - druhé čtení
345 - 346 (21. 5. 1998)

52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 19. září 1997 v Bejrútu /sněmovní tisk 339/ - druhé čtení
347 (21. 5. 1998)

53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 25. listopadu 1997 v Hanoji /sněmovní tisk 356/ - druhé čtení
348 (21. 5. 1998)

54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Singapuru dne 21. listopadu 1997 /sněmovní tisk 386/ - druhé čtení
349 (21. 5. 1998)

55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou upravující činnost Evropské investiční banky v České republice, podepsaná dne 2. prosince 1997 v Praze /sněmovní tisk 394/ - druhé čtení
350 - 351 (21. 5. 1998)

56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 13. října 1997 v Bělehradě /sněmovní tisk 422/ - druhé čtení
352 (21. 5. 1998)

57. Úmluva č. 177 a Doporučení č. 184 Mezinárodní organizace práce o domácké práci přijaté na 83. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1996 /sněmovní tisk 358/ - druhé čtení
353 (21. 5. 1998)

58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Šestý dodatkový protokol ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, podepsaný dne 10. října 1997 ve Štrasburku /sněmovní tisk 361/ - druhé čtení
354 (21. 5. 1998)

59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropským soudem pro lidská práva, podepsaná dne 10. října 1997 ve Štrasburku /sněmovní tisk 362/ - druhé čtení
361 (22. 5. 1998)

60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky, přijatá Radou Evropy dne 7. června 1968 v Londýně /sněmovní tisk 397/ - druhé čtení
355 (21. 5. 1998)

61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončení platnosti některých dvoustranných smluv uzavřených Československou socialistickou republikou /sněmovní tisk 415/ - druhé čtení
356 (21. 5. 1998)

62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou, podepsaná dne 3. října 1997 v Ankaře /sněmovní tisk 363/ - druhé čtení
357 (21. 5. 1998)

63. Návrh na pověření předsedy Poslanecké sněmovny ke svolání schůze Poslanecké sněmovny k projednání návrhů zákonů případně vrácených Senátem
45 - 46, 48 (13. 5. 1998)

64. Zpráva rozpočtového výboru o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 1997
454 - 459 (22. 5. 1998)

65. Odvolání poslance Stanislava Pěničky proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru v disciplinárním řízení ze dne 4. března 1998 (usnesení MIV č. 96)
362 - 363 (22. 5. 1998)

67. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
436 (22. 5. 1998)

68. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k činnosti vlády ČR v oblasti privatizace a cenových deregulací
461 - 467 (22. 5. 1998)

80. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
469 - 472 (22. 5. 1998)

98. Zpráva o výsledku šetření Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění vztahů organizovaného zločinu a státní správy v tzv. olomoucké kauze
123 - 125 (20. 5. 1998)

99. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
57 - 63 (14. 5. 1998)

102. Návrh mandátového a imunitního výboru k žádosti o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Jiřího Payna
131 (20. 5. 1998)

103. Návrh mandátového a imunitního výboru k žádosti o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Ivana Kočárníka
132 (20. 5. 1998)

104. Informace ministra vnitra o šetření událostí v Praze dne 16. května 1998
365 - 368 (22. 5. 1998)

106. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 260/ - třetí čtení
369 - 372 (22. 5. 1998)


ISP (příhlásit)