Hlasování poslance
JUDr. Jiří Novák
17. schůze

Procedurální hlasování
1 - 27 (2. 12. 1997), 51 (3. 12. 1997), 107, 142, 148 - 149 (10. 12. 1997), 223 (11. 12. 1997), 227 - 229 (12. 12. 1997)

1. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 270/3/ - vrácený Senátem
28 (2. 12. 1997)

2. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
29 - 39 (2. 12. 1997), 301 - 303 (12. 12. 1997)

3. Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. a zákona č. 234/1992 Sb. a některé další zákony /sněmovní tisk 128/ - druhé čtení
97 (4. 12. 1997)

4. Návrh poslanců Františka Brožíka a Zdeňka Jičínského na vydání zákona, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 175/ - druhé čtení
40 - 41 (2. 12. 1997)

5. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Josefa Mandíka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) /sněmovní tisk 167/ - druhé čtení
42 - 43 (2. 12. 1997)

7. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1997 /sněmovní tisk 299/
44 - 50 (3. 12. 1997)

8. Podpůrné programy zemědělství poskytované podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (vládní návrh) /sněmovní tisk 325/
66 - 72 (3. 12. 1997)

9. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 /sněmovní tisk 287/ - druhé čtení
102 - 103 (5. 12. 1997), 104 - 106 (9. 12. 1997)

10. Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
54 - 60 (3. 12. 1997)

13. Návrh na volbu členů prezídia Pozemkového fondu
61 (3. 12. 1997)

15. Návrh na volbu náhradníků Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
62 - 65 (3. 12. 1997)

17. Návrh poslanců Jaroslava Bašty a dalších na vydání zákona o právu na informace o životním prostředí /sněmovní tisk 243/ - prvé čtení
52 - 53 (3. 12. 1997)

18. Návrh poslanců Miroslava Grebeníčka a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 74/1958 Sb., o trvalém usídlení kočujících osob, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - prvé čtení
73 - 74 (3. 12. 1997)

19. Návrh poslanců Jiřího Karase a Milana Uhdeho na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 291/ - prvé čtení
75 - 78 (3. 12. 1997)

20. Návrh poslankyně Michaely Šojdrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 286/ - prvé čtení
79 - 84 (3. 12. 1997)

23. Vládní návrh zákona o vysokých školách a o změně a doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách) /sněmovní tisk 329/ - prvé čtení
98 (4. 12. 1997)

24. Návrh poslanců Eduarda Zemana a dalších na vydání zákona o vysokých školách /sněmovní tisk 189/ - prvé čtení
99 - 101 (4. 12. 1997)

25. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 260/ - prvé čtení
115 - 116 (10. 12. 1997)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními /sněmovní tisk 314/ - prvé čtení
117 (10. 12. 1997)

27. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 331/ - prvé čtení
118 (10. 12. 1997)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 308/ - prvé čtení
119 - 123 (10. 12. 1997)

29. Vládní návrh zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - prvé čtení
124 - 126 (10. 12. 1997)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 330/ - prvé čtení
127 - 130 (10. 12. 1997)

31. Vládní návrh zákona o návykových látkách a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 332/ - prvé čtení
131 - 133 (10. 12. 1997)

32. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k restrukturalizaci nemocnic
134 - 139 (10. 12. 1997)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. /sněmovní tisk 320/ - prvé čtení
140 - 141 (10. 12. 1997)

38. Návrh poslanců Františka Brožíka a Zdeňka Jičínského na vydání zákona, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 175/ - třetí čtení
150 - 152 (11. 12. 1997)

39. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Josefa Mandíka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) /sněmovní tisk 167/ - třetí čtení
153 - 158 (11. 12. 1997)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - třetí čtení
159 - 179 (11. 12. 1997)

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/ - třetí čtení
180 - 222 (11. 12. 1997)

42. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 /sněmovní tisk 287/ - třetí čtení
230 - 300 (12. 12. 1997)

43. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná v Jeruzalémě dne 23. září 1997 /sněmovní tisk 303/ - prvé čtení
108 - 109 (10. 12. 1997)

44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsaná v Jeruzalémě dne 2. září 1997 /sněmovní tisk 324/ - prvé čtení
110 (10. 12. 1997)

45. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Nordic Investment Bank, podepsaná v Praze dne 30. října 1997 /sněmovní tisk 335/ - prvé čtení
111 (10. 12. 1997)

46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení letového provozu v horním vzdušném prostoru (CEATS) a Zvláštní dohoda týkající se realizace Článku 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení letového provozu v horním vzdušném prostoru (CEATS), podepsané v Bruselu dne 24. září 1997 /sněmovní tisk 306/ - prvé čtení
112 (10. 12. 1997)

47. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu nové znění Protokolu II a Protokolu IV Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky /sněmovní tisk 309/ - prvé čtení
113 (10. 12. 1997)

48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, sjednaná v Haagu dne 5. října 1961 /sněmovní tisk 310/ - prvé čtení
114 (10. 12. 1997)

49. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na vydání usnesení, kterým se upravují vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejich orgánů při volbě prezidenta republiky
143 (10. 12. 1997), 224 - 226 (11. 12. 1997)

50. Zpráva o schválených výročních zprávách zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven a výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky /sněmovní tisk 285/
144 (10. 12. 1997)

51. Zpráva rozpočtového výboru o projednání Informace Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik za 1. pololetí 1997
145 (10. 12. 1997)

52. Zpráva rozpočtového výboru o projednání Informace České exportní banky o zvýhodněném financování za 1. pololetí 1997
146 (10. 12. 1997)

53. Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 1998 včetně stanovení výše poplatku družstevních záložen za rok 1998 /sněmovní tisk 318/
147 (10. 12. 1997)

54. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
85 - 96 (4. 12. 1997)


ISP (příhlásit)