Hlasování poslance
JUDr. Jiří Novák
12. schůze

Procedurální hlasování
1 - 21 (1. 7. 1997), 71, 82, 87 - 88, 90 - 92, 96, 104 (4. 7. 1997), 105 - 107, 109 (7. 7. 1997), 123 - 124 (8. 7. 1997), 308, 358, 365, 400 (9. 7. 1997), 438 - 440 (10. 7. 1997), 444 - 453 (11. 7. 1997)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 576/1996 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 222/
22 - 25 (1. 7. 1997)

2. Návrh na zkrácení zákonné lhůty vládního návrhu zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1996 /sněmovní tisk 184/
26 - 27 (1. 7. 1997)

3. Návrh na změnu počtu členů organizačního výboru
28 (1. 7. 1997)

4. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny
29 - 35 (1. 7. 1997)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 224/ - prvé čtení
36 - 37 (1. 7. 1997)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 225/ - prvé čtení
38 - 40 (1. 7. 1997)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - prvé čtení
41 - 43 (1. 7. 1997)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 220/ - prvé čtení
44 - 47 (2. 7. 1997)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 226/ - prvé čtení
48 (2. 7. 1997)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 221/ - prvé čtení
49 (2. 7. 1997)

11. Vládní návrh zákona o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 223/ - prvé čtení
50 - 52 (2. 7. 1997)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 145/ - druhé čtení
53 (2. 7. 1997)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 147/ - druhé čtení
54 - 56 (2. 7. 1997)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a kterým se mění zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 132/ - druhé čtení
57 (2. 7. 1997)

23. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů) /sněmovní tisk 101/ - druhé čtení
58 (2. 7. 1997), 66 (3. 7. 1997)

24. Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 125/ - druhé čtení
67 (3. 7. 1997)

25. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke kontrole plnění usnesení Poslanecké sněmovny od začátku 2. volebního období
68 (3. 7. 1997)

26. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu za I. čtvrtletí 1997 včetně analýzy příčin neplnění příjmů státního rozpočtu, a to podle jednotlivých položek v celé struktuře státního rozpočtu, včetně aktuální informace vlády České republiky o provedených změnách ve státním rozpočtu České republiky na rok 1997 /sněmovní tisk 229/
72 - 81 (4. 7. 1997)

27. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády
69 (3. 7. 1997)

28. Zpráva o situaci ve zdravotnictví
70 (3. 7. 1997), 83 - 86, 89 (4. 7. 1997)

29. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1996 /sněmovní tisk 185/
108, 115 - 116 (7. 7. 1997), 125 - 133 (8. 7. 1997)

30. Závěrečná zpráva Dozorčí rady Grantové agentury České republiky za I. volební období 1993 až 1997 /sněmovní tisk 168/
117 - 122 (8. 7. 1997)

31. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1996 /sněmovní tisk 173/
93 (4. 7. 1997)

32. Usnesení rozpočtového výboru k informaci Exportní garanční a pojišťovací společnosti a.s. o pojišťování vývozních úvěrových rizik
94 - 95 (4. 7. 1997)

33. Usnesení rozpočtového výboru k informaci České exportní banky, a.s. o zvýhodněném financování za rok 1996
134 - 135 (8. 7. 1997)

34. Návrh rozpočtového výboru na způsob projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 v Poslanecké sněmovně a v jejích orgánech
136 - 142 (8. 7. 1997)

35. Návrh skupiny 50 poslanců na usnesení Poslanecké sněmovny ke zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny na zjištění obsahu a správnosti finančních operací a majetkových převodů v rámci ČSTV a jeho zařízení, a to včetně finančních vztahů k podniku SAZKA
97 - 99 (4. 7. 1997), 110 (7. 7. 1997)

36. Zpráva vlády o činnosti vlády za dobu od počátku jejího funkčního období do konce I. čtvrtletí 1997 (v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 194 z 20. 12. 1996)
100 (4. 7. 1997), 111 (7. 7. 1997)

37. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, sjednaná v Haagu 25. října 1980 /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení
101 - 102 (4. 7. 1997)

38. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu a podpis Protokolu k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu /sněmovní tisk 133/ - druhé čtení
103 (4. 7. 1997), 112 (7. 7. 1997)

39. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1996 /sněmovní tisk 184/ - druhé čtení
441 - 443 (10. 7. 1997)

40. Návrh poslankyně Vlasty Štěpové na usnesení Poslanecké sněmovny ve věci legislativy v oblasti cestovního ruchu
113 (7. 7. 1997)

41. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky v roce 1996 /sněmovní tisk 190/
143 - 144 (8. 7. 1997)

42. Zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v České republice za rok 1996 /sněmovní tisk 198/
114 (7. 7. 1997)

43. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o všeobecném zákazu jaderných zkoušek /sněmovní tisk 120/ - druhé čtení
145 (8. 7. 1997)

44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 11. listopadu 1996 /sněmovní tisk 136/ - druhé čtení
146 - 212 (8. 7. 1997)

45. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 145/ - třetí čtení
213 - 223 (8. 7. 1997)

46. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 146/ - třetí čtení
224 - 289 (8. 7. 1997)

47. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 147/ - třetí čtení
290 - 294 (8. 7. 1997)

48. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 148/ - třetí čtení
295 - 296 (8. 7. 1997)

51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 8. října 1996 v Praze /sněmovní tisk 186/ - prvé čtení
309 - 317 (9. 7. 1997)

52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 15. ledna 1997 v Praze /sněmovní tisk 199/ - prvé čtení
318 - 327 (9. 7. 1997)

53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 23. května 1997 /sněmovní tisk 212/ - prvé čtení
328 - 357 (9. 7. 1997)

54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Rumunska ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 12. dubna 1997 v Bukurešti /sněmovní tisk 197/ - prvé čtení
368 - 371 (9. 7. 1997)

55. Vládní návrh, kterým se předkládají Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rozhodnutí Společného výboru č. 7-10/1996 k Dohodě mezi státy Evropského sdružení volného obchodu a Českou republikou /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení
372 - 391 (9. 7. 1997)

56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin /sněmovní tisk 216/ - prvé čtení
392 - 399 (9. 7. 1997)

58. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 172/ - prvé čtení
359 - 360 (9. 7. 1997)

60. Vládní návrh zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. /sněmovní tisk 141/ - třetí čtení
364 (9. 7. 1997)

61. Vládní návrh zákona o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 143/ - třetí čtení
361 - 363 (9. 7. 1997)

67. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky
401, 405 - 406 (9. 7. 1997)

68. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky
306 (9. 7. 1997)

69. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1996 /sněmovní tisk 184/ - třetí čtení
307 (9. 7. 1997)

70. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a kterým se mění zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 132/ - třetí čtení
407 - 410 (10. 7. 1997)

71. Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) /sněmovní tisk 38/ - třetí čtení
402 - 404 (9. 7. 1997)

72. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů) /sněmovní tisk 101/ - třetí čtení
411 - 414 (10. 7. 1997)

73. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 178/ - prvé čtení
415 (10. 7. 1997)

74. Návrh poslanců Pavla Dostála a Zdeňka Jičínského na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky /sněmovní tisk 176/ - prvé čtení
416 - 417 (10. 7. 1997)

75. Návrh poslanců Františka Brožíka a Zdeňka Jičínského na vydání zákona, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 175/ - prvé čtení
418 (10. 7. 1997)

76. Návrh poslance Dalibora Matulky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 179/ - prvé čtení
419 - 426 (10. 7. 1997)

77. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 209/ - prvé čtení
427 - 430 (10. 7. 1997)

78. Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 193/ - prvé čtení
431 - 436 (10. 7. 1997)

79. Návrh poslanců Karla Macha a Jaroslava Palase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 200/ - prvé čtení
437 (10. 7. 1997)

80. Vládní návrh ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 218/ - prvé čtení
297 - 299 (9. 7. 1997)

81. Návrh poslance Dušana Kulky na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 194/ - prvé čtení
300 (9. 7. 1997)

82. Návrh poslanců Václava Grulicha a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 201/ - prvé čtení
301 (9. 7. 1997)

83. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 215/ - prvé čtení
302 (9. 7. 1997)

84. Návrh mandátového a imunitního výboru k žádosti o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Parlamentu České republiky pana Josefa Krejsy
303 (9. 7. 1997)

85. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby /sněmovní tisk 244/
304 (9. 7. 1997)

86. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění důsledků povodní v červenci roku 1997 /sněmovní tisk 245/
305 (9. 7. 1997)

87. Odpovědi členů vlády na písemné interp.
59 - 65 (3. 7. 1997)

91. Vl.náv.zák.o vydání státních dluhopisů
366 - 367 (9. 7. 1997)


ISP (příhlásit)