Hlasování
39. schůze, 9. 2. 1996

40. Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2036/ - prvé čtení
83 - 84 (9. 2. 1996)

30. Vládní návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 2070/ - prvé čtení
85 (9. 2. 1996)

31. Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) /sněmovní tisk 2047/ - prvé čtení
86 - 89 (9. 2. 1996)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2054/ - prvé čtení
90 - 92 (9. 2. 1996)

33. Vládní návrh zákona o oceňování majetku /sněmovní tisk 2055/ - prvé čtení
93 (9. 2. 1996)

82. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, sjednaný ve Štrasburku dne 17. března 1978 /sněmovní tisk 2031/ - prvé čtení
94 - 107 (9. 2. 1996)

41. Vládní návrh zákona o státním podniku /sněmovní tisk 2076/ - prvé čtení
108 (9. 2. 1996)

42. Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 2084/ - prvé čtení
109 (9. 2. 1996)

43. Vládní návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům /sněmovní tisk 2094/ - prvé čtení
110 - 111 (9. 2. 1996)

44. Návrhy opravených zdravotně pojistných plánů na rok 1996 resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven /sněmovní tisk 2103/
112 - 113 (9. 2. 1996)

45. Vládní návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2058/ - prvé čtení
114 - 115 (9. 2. 1996)

47. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2059/ - prvé čtení
116 - 117 (9. 2. 1996)

46. Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích /sněmovní tisk 2079/ - prvé čtení
118 - 119 (9. 2. 1996)

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2082/ - prvé čtení
120 (9. 2. 1996)

50. Návrh poslance Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb. /sněmovní tisk 1978/ - prvé čtení
121 - 123 (9. 2. 1996)

51. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 2092/ - prvé čtení
124 - 126 (9. 2. 1996)


ISP (příhlásit)