Sněmovní tisk 98
Novela z. o zemědělství - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 1. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 98/0 dne 21. 1. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20). Určil zpravodaje: Margita Balaštíková a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 93).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 98/1 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 98/2 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 98/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 98/4, který byl rozeslán 11. 6. 2014 v 14:39.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 194, usnesení č. 362).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 6. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 322, dokument 322/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • S


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 7. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 8. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 8. 2014.

Zákon vyhlášen 29. 8. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 75 pod číslem 179/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
903Ladislav Velebný06364-07709.doc (26 KB) / PDF (204 KB, 1 strana) 9. 6. 2014 v 10:31:23
926Ladislav Velebný06387-07734.doc (52 KB) / PDF (213 KB, 2 strany) 11. 6. 2014 v 09:35:58


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, intervenční politika, podpora zemědělství, státní podpora, zemědělská politika

Navržené změny předpisů (30):

CitaceZměnaPředpisOd
252/1997novelizujeZákon o zemědělství98/0
256/2000novelizujeZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)98/0
147/2002novelizujeZákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)98/3
579/2004novelizujeNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2004 Sb., o stanovení některých podrobností a bližších podmínek při poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro rok 2004, a kterým se zrušují některá nařízení vlády, upravující podporu vývozu některých zemědělských produktů98/0
83/2009novelizujeNařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, a o změně některých souvisejících nařízení vlády98/0
480/2009novelizujeNařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor98/0
454/2001rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu98/0
294/2002rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění nařízení vlády č. 454/2001 Sb.98/0
167/2003rušíVyhláška, kterou se stanoví vzor ohlášení a potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů98/0
306/2003rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění pozdějších předpisů98/0
115/2004rušíNařízení vlády, kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem98/0
182/2004rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 174/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu sladu98/0
543/2004rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem98/0
149/2005rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění nařízení vlády č. 543/2004 Sb.98/0
418/2005rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje98/0
483/2005rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje, ve znění nařízení vlády č. 418/2005 Sb.98/0
82/2006rušíNařízení vlády o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy98/0
141/2006rušíNařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 200698/0
143/2006rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů98/0
144/2006rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 200698/0
432/2006rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 141/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 200698/0
450/2006rušíNařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění některých výjimečných opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží98/0
46/2007rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalendářní rok 200698/0
48/2007rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006, ve znění nařízení vlády č. 144/2006 Sb.98/0
80/2007rušíNařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin98/0
155/2007rušíNařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 200798/0
157/2007rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů98/0
333/2007rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin98/0
113/2009rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů98/0
336/2009rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 82/2006 Sb., o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy98/0


ISP (příhlásit)