Sněmovní tisk 717
Vl.n.z. celní zákon - související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 2. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 717/0 dne 11. 2. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2016 (usnesení č. 250). Určil zpravodaje: PaedDr. Josef Novotný a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1112).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 717/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 717/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 717/3, který byl rozeslán 20. 4. 2016 v 11:33.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 28. 4. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 717/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 6. 2016 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1249).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 6. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 294, dokument 294/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 6. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 29. 6. 2016 a přijal usnesení č. 220, které bylo rozdáno jako tisk 294/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 29. 6. 2016 a přijal usnesení č. 133, které bylo rozdáno jako tisk 294/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 7. 2016 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 496).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 7. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 7. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 7. 2016.

Zákon vyhlášen 29. 7. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 95 pod číslem 243/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4164Jan Volný09625-13112.docx (22 KB) / PDF (265 KB, 2 strany)15. 4. 2016 v 12:47:33
4165Jan Volný09626-13113.docx (25 KB) / PDF (240 KB, 2 strany)15. 4. 2016 v 12:53:51
4175Zbyněk Stanjura09636-13130.docx (15 KB) / PDF (167 KB, 2 strany)19. 4. 2016 v 08:26:51


Související tisk: 716 (Vl.n.z. celní zákon).


Hesla věcného rejstříku: Celnictví, cla, Evropská unie

Deskriptory EUROVOCu: celní kontrola, celní právo, clo, daňové právo, společná celní politika, trestní právo, ústřední orgány státní správy

Navržené změny předpisů (45):

CitaceZměnaPředpisOd
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)717/0
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě717/0
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)717/0
539/1992novelizujeZákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)717/0
593/1992novelizujeZákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů717/0
38/1994novelizujeZákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů717/0
71/1994novelizujeZákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty717/0
89/1995novelizujeZákon o státní statistické službě717/0
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích717/0
61/1997novelizujeZákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)717/0
167/1998novelizujeZákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů717/0
166/1999novelizujeZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)717/0
310/1999novelizujeZákon o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky717/0
63/2000novelizujeZákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů717/0
99/2000novelizujeZákon o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr717/0
122/2000novelizujeZákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů717/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů717/0
56/2001novelizujeZákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.717/0
102/2001novelizujeZákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)717/0
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů717/0
449/2001novelizujeZákon o myslivosti717/0
477/2001novelizujeZákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)717/0
120/2002novelizujeZákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů717/3
146/2002novelizujeZákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů717/0
214/2002novelizujeZákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství717/0
281/2002novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona717/0
149/2003novelizujeZákon ze dne 18. 4. 2003 o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)717/0
219/2003novelizujeZákon ze dne 25. 6. 2003 o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)717/0
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních717/0
440/2003novelizujeZákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů717/0
78/2004novelizujeZákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty717/0
99/2004novelizujeZákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)717/0
100/2004novelizujeZákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)717/0
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty717/0
254/2004novelizujeZákon o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů717/0
326/2004novelizujeZákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů717/0
500/2004novelizujeZákon správní řád717/0
594/2004novelizujeZákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití717/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích717/0
228/2005novelizujeZákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů717/0
378/2007novelizujeZákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)717/0
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu717/0
456/2011novelizujeZákon o Finanční správě České republiky717/0
17/2012novelizujeZákon o Celní správě České republiky717/0
307/2013novelizujeZákon o povinném značení lihu717/0


ISP (příhlásit)