Sněmovní tisk 537
Vl.n.z.o změně zák. v souv. s přij. zák. o ozdrav. postupech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 7. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 537/0 dne 2. 7. 2015.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 7. 2015 (usnesení č. 182). Určil zpravodaje: Ing. Roman Kubíček, Ph.D. a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 15. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 15. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 862).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 537/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 537/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 537/3, který byl rozeslán 20. 10. 2015 v 18:37.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 22. 10. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 537/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 11. 2015 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 59, usnesení č. 957).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 11. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 159, dokument 159/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 11. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 12. 2015 a přijal usnesení č. 140, které bylo rozdáno jako tisk 159/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 2015 na 16. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 290).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 12. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2015.

Zákon vyhlášen 28. 12. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 160 pod číslem 375/2015 Sb.Související tisk: 536 (Vl.n.z. o ozdravných postupech a řešení krize na fin. trhu).


Hesla věcného rejstříku: Finance

Deskriptory EUROVOCu: banka, bankovní dohled, bankovnictví, finanční instituce, finanční trh, měnová krize, zadluženost

Navržené změny předpisů (21):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád537/0
21/1992novelizujeZákon o bankách537/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů537/0
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance537/0
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů537/0
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů537/0
26/2000novelizujeZákon o veřejných dražbách537/0
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích537/0
117/2001novelizujeZákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)537/0
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů537/0
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní537/0
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu537/0
412/2005novelizujeZákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti537/0
137/2006novelizujeZákon o veřejných zakázkách537/0
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)537/0
93/2009novelizujeZákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)537/0
277/2009novelizujeZákon o pojišťovnictví537/0
280/2009novelizujeZákon daňový řád537/0
408/2010novelizujeZákon o finančním zajištění537/0
418/2011novelizujeZákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim537/0
91/2012novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém537/0


ISP (příhlásit)