Sněmovní tisk 81
Novela z. o základních registrech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 9. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 81/0 dne 10. 9. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 9. 2010 (usnesení č. 13). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Krupka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 9. 2010 na 5. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 42).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 10. 2010 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 10. 2010 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 81/2, který byl rozeslán 29. 10. 2010 v 14:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 11. 2010 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 92, usnesení č. 151).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 11. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 378, dokument 378/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 11. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Vícha).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 7. 12. 2010 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 378/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 12. 2010 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 26).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 12. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2010.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 147 pod číslem 424/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evidence, Informovanost, Správa státní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa dokumentů, informační legislativa, informační politika, informační systém, informační systém pro potřeby řízení, seznam, veřejná správa

Navržené změny předpisů (18):

CitaceZměnaPředpisOd
116/1985novelizujeZákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice81/0
83/1990novelizujeZákon o sdružování občanů81/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)81/0
239/1992novelizujeZákon České národní rady o Státním fondu kultury České republiky81/0
241/1992novelizujeZákon České národní rady o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj České kinematografie81/0
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů81/0
328/1999novelizujeZákon o občanských průkazech81/0
329/1999novelizujeZákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)81/0
121/2000novelizujeZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)81/0
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení)81/0
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze81/0
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)81/0
227/2000novelizujeZákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)81/0
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů81/0
499/2004novelizujeZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů81/0
183/2006novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)81/0
111/2009novelizujeZákon o základních registrech81/0
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech81/0


ISP (příhlásit)