Sněmovní tisk 693
Vl.n.z.o pojistném na důchodové spoření - související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 5. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 693/0.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 5. 2012 (usnesení č. 261). Určil zpravodaje: Mgr. Helena Langšádlová a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1213).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 25 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 7. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 693/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 7. 2012 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 7. 2012 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 693/2, který byl rozeslán 13. 7. 2012 v 16:05.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 7. 2012 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1253).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 7. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 402, dokument 402/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 7. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Mgr. Miroslav Nenutil), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (PhDr. Pavel Čáslava).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 8. 2012 a přijal usnesení č. 297, které bylo rozdáno jako tisk 402/1 (zamítá).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 8. 8. 2012 a přijal usnesení č. 238, které bylo rozdáno jako tisk 402/2 (zamítá).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 8. 8. 2012 a přijal usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako tisk 402/3 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 8. 2012 na 25. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 731).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 8. 2012 poslancům jako tisk 693/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 8. 2012 poslancům jako tisk 693/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 7. 9. 2012 na 45. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 56, usnesení č. 1264).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 9. 2012.
  Prezident zákon nepodepsal a 24. 9. 2012 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 693/5.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 693/6.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 7. 11. 2012 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 150, usnesení č. 1358).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 11. 2012.

Zákon vyhlášen 27. 11. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 146 pod číslem 399/2012 Sb.Související tisk: 692 (Vl.n.z. o pojistném na důchodové spoření).


Hesla věcného rejstříku: Důchody, Evropská unie, Fondy, Pojištění, Spoření
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, finanční instituce se zvláštním posláním, penzijní připojištění, pojistné, sociální zabezpečení, úspory

Navržené změny předpisů (26):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád693/0
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky693/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení693/0
143/1992novelizujeZákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech693/0
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí693/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů693/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti693/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře693/0
169/1999novelizujeZákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů693/0
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí693/0
26/2000novelizujeZákon o veřejných dražbách693/0
118/2000novelizujeZákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů693/0
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů693/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích693/0
69/2006novelizujeZákon o provádění mezinárodních sankcí693/0
110/2006novelizujeZákon o životním a existenčním minimu693/0
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi693/0
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)693/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce693/0
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu693/0
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník693/0
277/2009novelizujeZákon o pojišťovnictví693/0
426/2011novelizujeZákon o důchodovém spoření693/0
427/2011novelizujeZákon o doplňkovém penzijním spoření693/0
428/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření693/0
458/2011novelizujeZákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů693/0


ISP (příhlásit)