Sněmovní tisk 451
Vl.n.z. v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 8. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 451/0 dne 18. 8. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 8. 2011 (usnesení č. 154). Určil zpravodaje: Pavel Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 9. 2011 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 658).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 10. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 451/1 (pozměňovací návrhy).
 • L

  Projednávání proběhlo 25. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 783).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 451/2, který byl rozeslán 26. 10. 2011 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2011 na 31. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 12, usnesení č. 850).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 11. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 237, dokument 237/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 11. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Jiřina Rippelová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 6. 12. 2011 a přijal usnesení č. 185, které bylo rozdáno jako tisk 237/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 7. 12. 2011 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 237/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 12. 2011 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 445).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 12. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 12. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2011.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 157 pod číslem 457/2011 Sb.Související tisk: 450 (Vl.n.z. o Finanční správě České republiky).


Hesla věcného rejstříku: Finance, Správa státní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daňová kontrola, daňové orgány, finanční instituce, finanční kontrola

Navržené změny předpisů (28):

CitaceZměnaPředpisOd
202/1990novelizujeZákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách451/0
526/1990novelizujeZákon o cenách451/0
531/1990novelizujeZákon České národní rady o územních finančních orgánech451/1
265/1991novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen451/0
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů451/0
338/1992novelizujeZákon České národní rady o dani z nemovitostí451/0
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí451/0
13/1993novelizujeCelní zákon451/0
72/2000novelizujeZákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)451/0
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení)451/0
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze451/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)451/0
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích451/0
248/2000novelizujeZákon o podpoře regionálního rozvoje451/0
250/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu451/0
256/2000novelizujeZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)451/0
56/2001novelizujeZákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.451/0
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů451/0
320/2001novelizujeZákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)451/0
218/2002novelizujeZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)451/0
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních451/0
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty451/0
420/2004novelizujeZákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí451/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích451/0
676/2004novelizujeZákon o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů451/0
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)451/0
180/2005novelizujeZákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)451/0
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu451/0


ISP (příhlásit)