Sněmovní tisk 410
Vl.n.z. o Generální inspekci bezpečnostních sborů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 6. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 410/0 dne 1. 7. 2011.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 1. 7. 2011. Určil zpravodaje: Ing. Antonín Seďa a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost (rozhodnutí č. 18)

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 7. 2011 na 20. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 631).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 8. 2011 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 8. 2011 na 22. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 410/2, který byl rozeslán 31. 8. 2011 v 10:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 9. 2011 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 143, usnesení č. 684).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 9. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 189, dokument 189/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 9. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 10. 2011 a přijal usnesení č. 124, které bylo rozdáno jako tisk 189/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 10. 2011 a přijal usnesení č. 121, které bylo rozdáno jako tisk 189/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 10. 2011 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 325).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 10. 2011 poslancům jako tisk 410/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 10. 2011 poslancům jako tisk 410/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3., 6. 11. 2011 na 25. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 334, usnesení č. 824).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 11. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 11. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 11. 2011.

Zákon vyhlášen 24. 11. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 120 pod číslem 341/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Policie, Síly ozbrojené
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: celník, policie, správní kontrola, trestný čin, veřejná bezpečnost, vězeňský personál

Navržené změny předpisů (25):

CitaceZměnaPředpisOd
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)410/0
174/1968novelizujeZákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce410/0
133/1985novelizujeZákon České národní rady o požární ochraně410/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení410/0
279/1992novelizujeZákon České národní rady o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky410/0
555/1992novelizujeZákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky410/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti410/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění410/0
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích410/0
167/1998novelizujeZákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů410/0
168/1999novelizujeZákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)410/0
325/1999novelizujeZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)410/0
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů410/0
247/2000novelizujeZákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů410/0
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů410/0
56/2001novelizujeZákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.410/0
320/2001novelizujeZákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)410/0
218/2002novelizujeZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)410/0
221/2003novelizujeZákon ze dne 26.6. 2003 o dočasné ochraně cizinců410/0
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů410/0
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)410/0
251/2005novelizujeZákon o inspekci práce410/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění410/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce410/0
273/2008novelizujeZákon o Policii České republiky410/0


ISP (příhlásit)