Sněmovní tisk 632
Novela z. o ochraně přírody a krajiny - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 10. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 632/0 dne 10. 10. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 10. 2008 (usnesení č. 303). Určil zpravodaje: RNDr. Libor Ambrozek a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 915).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 632/4, který byl rozeslán 30. 4. 2009 v 13:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 6. 2009 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 342, usnesení č. 1292).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 7. 7. 2009.
  Návrh zákona 29. 7. 2009 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 7. 2009 poslancům jako tisk 632/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 7. 2009 poslancům jako tisk 632/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 11. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 155, usnesení č. 1378).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 9. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 9. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 10. 2009.

Zákon vyhlášen 9. 10. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 109 pod číslem 349/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie /EU/

Deskriptory EUROVOCu: chráněné území, národní park, odlesňování, ochrana krajiny, ochrana životního prostředí

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny632/0
159/1999novelizujeZákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů632/4
161/1999novelizujeZákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů632/0
100/2004novelizujeZákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)632/6


ISP (příhlásit)