Sněmovní tisk 435
Novela z. o důchodovém pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 2. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 435/0 dne 27. 2. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 2. 2008 (usnesení č. 224). Určil zpravodaje: RSDr. Miroslav Opálka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 674).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 435/2, který byl rozeslán 13. 6. 2008 v 10:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 69, usnesení č. 838).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 3. 7. 2008.
  Zákon Senátem schválen 17. 7. 2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 8. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 8. 2008.

Zákon vyhlášen 21. 8. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 306/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Důchody, Politika sociální, Zabezpečení sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, invalidní pojištění, osoba samostatně výdělečně činná, podmínky pro odchod do důchodu, sociální zabezpečení, starý člověk

Navržené změny předpisů (32):

CitaceZměnaPředpisOd
40/1964novelizujeObčanský zákoník435/0
98/1987novelizujeZákon o zvláštním příspěvku horníkům435/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení435/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů435/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti435/0
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění435/0
42/1994novelizujeZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením435/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře435/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění435/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů435/0
169/1999novelizujeZákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů435/0
220/1999novelizujeZákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze435/0
221/1999novelizujeZákon o vojácích z povolání435/0
222/1999novelizujeZákon o zajišťování obrany České republiky435/0
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů435/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)435/0
239/2000novelizujeZákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů435/0
240/2000novelizujeZákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)435/0
250/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu435/0
218/2002novelizujeZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)435/0
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů435/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti435/0
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)435/0
357/2005novelizujeZákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů435/0
110/2006novelizujeZákon o životním a existenčním minimu435/0
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi435/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění435/0
189/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění435/0
245/2006novelizujeZákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů435/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce435/0
266/2006novelizujeZákon o úrazovém pojištění zaměstnanců435/0
267/2006novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců435/0


ISP (příhlásit)