Sněmovní tisk 386
N.z. o opatř.proti legal.výnosů z trest.činnosti-související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 12. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 386/0 dne 2. 1. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 2. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 609).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 4. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 386/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 17. 4. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 386/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 386/3, který byl rozeslán 23. 4. 2008 v 15:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 5. 2008 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 187, usnesení č. 788).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 5. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 251, dokument 251/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 5. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Vítězslav Jonáš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Richard Svoboda, MBA).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 5. 2008 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 251/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 6. 2008 a přijal usnesení č. 283, které bylo rozdáno jako tisk 251/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 6. 2008 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 412).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 6. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 6. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 6. 2008.

Zákon vyhlášen 8. 7. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 80 pod číslem 254/2008 Sb.Související tisk: 385 (Vl.n.z. o opatř. proti legalizaci výnosů z trestné činnosti).


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Extremismus, Finance, Kriminalita, Záštity

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinu, finanční instituce, hospodářský trestný čin, organizovaný zločin, praní špinavých peněz, terorismus, trestná činnost

Navržené změny předpisů (28):

CitaceZměnaPředpisOd
202/1990novelizujeZákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách386/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)386/0
21/1992novelizujeZákon o bankách386/0
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků386/0
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)386/0
523/1992novelizujeZákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky386/0
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance386/0
42/1994novelizujeZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením386/0
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů386/0
219/1995novelizujeDevizový zákon386/0
85/1996novelizujeZákon o advokacii386/0
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů386/0
106/1999novelizujeZákon o svobodném přístupu k informacím386/0
363/1999novelizujeZákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)386/0
159/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony386/0
254/2000novelizujeZákon o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.386/0
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů386/0
239/2001novelizujeZákon o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře)386/0
124/2002novelizujeZákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku)386/0
440/2003novelizujeZákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů386/0
257/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech386/0
284/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony386/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích386/0
344/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony386/0
444/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony386/0
56/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony386/0
57/2006novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem386/0
70/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí386/0


ISP (příhlásit)