Sněmovní tisk 354
Novela zákona - živnostenský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2007.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 354/0 dne 15. 11. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2007 (usnesení č. 183). Určil zpravodaje: Zdeněk Prosek a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 519).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 354/3, který byl rozeslán 5. 2. 2008 v 16:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 216, usnesení č. 649).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 2. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 211, dokument 211/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 12. 3. 2008 a přijal usnesení č. 225, které bylo rozdáno jako tisk 211/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 3. 2008 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 333).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 4. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 4. 2008.

Zákon vyhlášen 17. 4. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 42 pod číslem 130/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Evropská unie /EU/, Líh, Podnikání, Zákoník občanský

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: podnikatel, živnost, živnostník, zjednodušení legislativy

Navržené změny předpisů (20):

CitaceZměnaPředpisOd
531/1990novelizujeZákon České národní rady o územních finančních orgánech354/2
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)354/0
513/1991novelizujeObchodní zákoník354/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení354/0
539/1992novelizujeZákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)354/0
273/1993novelizujeZákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů354/0
111/1994novelizujeZákon o silniční dopravě354/0
269/1994novelizujeZákon o Rejstříku trestů354/3
159/1999novelizujeZákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů354/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů354/0
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů354/3
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů354/3
185/2004novelizujeZákon o Celní správě České republiky354/2
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích354/0
154/1996rušíVyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných354/0
140/2000rušíNařízení vlády, kterým se stanoví seznam oborů živností volných354/0
235/2000rušíVyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zemědělství, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných354/0
468/2000rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných354/0
209/2001rušíNařízení vlády, kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením354/0
492/2004rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb.354/0


ISP (příhlásit)