Sněmovní tisk 251
Vládní návrh zákona o výkonu zabezpečovací detence

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 7. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 251/0 dne 11. 7. 2007.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 13. 7. 2007. Určil zpravodaje: Ing. Radim Chytka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 22)

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 487).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 251/2, který byl rozeslán 30. 1. 2008 v 16:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 258, usnesení č. 655).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 2. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 202, dokument 202/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2008 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ladislav Macák).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 3. 2008 a přijal usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako tisk 202/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 3. 2008 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 325).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 3. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 4. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 4. 2008.

Zákon vyhlášen 16. 4. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 41 pod číslem 129/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Řád trestní, Vězeňství, Zákon trestní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: internace na psychiatrii, nápravně výchovné zařízení, sexuálně motivované násilí, zvláštní výchovná péče

Navržené změny předpisů (20):

CitaceZměnaPředpisOd
140/1961novelizujeTrestní zákon251/0
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)251/0
99/1963novelizujeObčanský soudní řád251/0
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu251/0
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích251/0
555/1992novelizujeZákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky251/0
283/1993novelizujeZákon o státním zastupitelství251/0
189/1994novelizujeZákon o vyšších soudních úřednících251/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře251/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů251/0
325/1999novelizujeZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)251/0
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů251/0
328/1999novelizujeZákon o občanských průkazech251/0
349/1999novelizujeZákon o Veřejném ochránci práv251/0
3/2002novelizujeZákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)251/0
285/2002novelizujeZákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)251/1
218/2003novelizujeZákon ze dne 25. 6. 2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)251/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti251/0
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách251/1
110/2006novelizujeZákon o životním a existenčním minimu251/0


ISP (příhlásit)