Sněmovní tisk 768
V.n.z o elektronických komunikacích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 9. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr informatiky.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 12. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 4, dokument 4/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 1. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (František Kopecký) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Prof.Ing. Jan Hálek, CSc.), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Ladislav Svoboda), Výbor pro záležitosti Evropské unie (Miroslav Škaloud).

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 19. 1. 2005 a přijal usnesení č. 20 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 1. 2005 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 4/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 26. 1. 2005 a přijal usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako tisk 4/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 26. 1. 2005 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 4/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 26. 1. 2005 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 4/4 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly dne 2005-01-26 rozdány jako tisk 4/5.

 • S

  Návrh projednán dne 27. 1. 2005 na 3. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 44).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 2. 2005 poslancům jako tisk 768/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 2. 2. 2005 poslancům jako tisk 768/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 441, usnesení č. 1542).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 3. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 3. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 3. 2005.

Zákon vyhlášen 31. 3. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 127/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Informatika, informační systém, Informovanost

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, informační systém, informatika a průmysl zpracování dat, komunikační systém, služba ve veřejném zájmu, telekomunikace, telematika, veřejná správa, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (43):

CitaceZměnaPředpisOd
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky768/0
50/1976novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)768/0
265/1991novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen768/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)768/0
483/1991novelizujeZákon České národní rady o České televizi768/5
484/1991novelizujeZákon České národní rady o Českém rozhlasu768/5
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky768/0
153/1994novelizujeZákon o zpravodajských službách České republiky768/0
154/1994novelizujeZákon o Bezpečnostní informační službě768/0
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců768/5
309/1999novelizujeZákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv768/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)768/0
240/2000novelizujeZákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)768/0
143/2001novelizujeZákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)768/4
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů768/0
274/2001novelizujeZákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)768/0
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní768/0
151/2002novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního768/0
205/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony768/0
218/2002novelizujeZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)768/0
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)768/0
517/2002novelizujeZákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony768/0
225/2003novelizujeZákon ze dne 26.6. 2003, kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb.768/0
427/2003novelizujeZákon, kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, výše dalších platů těchto osob za první a druhé pololetí let 2004, 2005 a 2006, a kterým se mění některé související zákony768/5
436/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony768/0
53/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel768/0
167/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony768/0
480/2004novelizujeZákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)768/5
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích768/7
151/2000rušíZákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů768/0
181/2000rušíNařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatků za přidělené kmitočty a za přidělená čísla768/0
182/2000rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalovací značce pro telekomunikační koncová a rádiová zařízení768/0
191/2000rušíVyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách pro připojení a provoz zařízení pro odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního provozu768/0
195/2000rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví druhy a charakteristika koncových bodů a rozhraní veřejné telekomunikační sítě768/0
196/2000rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence768/0
197/2000rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o rozsahu pronájmu telekomunikačních okruhů a o jejich technických parametrech768/0
198/2000rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o náležitostech návrhu na uzavření smlouvy o propojení a přístupu k síti a o technických a provozních podmínkách přístupu k síti a propojení sítí a připojení neveřejných telekomunikačních sítí k veřejným telekomunikačním sítím768/0
199/2000rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu prokazování finanční způsobilosti k vykonávání telekomunikační činnosti768/0
200/2000rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu tvorby volacích značek, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány768/0
201/2000rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby768/0
202/2000rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání zvláštní způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy zvláštní způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů způsobilosti a době jejich platnosti768/0
92/2001rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví seznam speciálně vybavených koncových telefonních zařízení768/0
235/2001rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví podrobnosti o výpočtu a úhradě prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby držitelem telekomunikační licence768/0


ISP (příhlásit)