Sněmovní tisk 635
Novela z. o konkursu a vyrovnání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Eva Dundáčková, Jan Mládek, Miroslav Kalousek, Tomáš Vrbík, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Michal Kraus, Vladimír Doležal, Martin Kocourek) předložila sněmovně návrh zákona 14. 4. 2004.
Zástupce navrhovatele: Dundáčková Eva a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 635/0 dne 16. 4. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 4. 2004. Vláda zaslala stanovisko 14. 5. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 5. 2004 jako tisk 635/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 5. 2004 (usnesení č. 303). Určil zpravodaje: Ing. Radim Chytka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1170).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 9. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 635/2 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 11. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 635/3 (komplexní pozměňující návrh).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 12. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 635/4 (doporučuje schválit).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 12. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 635/5 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 12. 2004 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 12. 2004 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 635/6, který byl rozeslán 20. 12. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 28, usnesení č. 1455).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 635/7, který byl rozeslán 11. 2. 2005 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 378).Hesla věcného rejstříku: Konkurs

Deskriptory EUROVOCu: konkurz, nucená správa, soutěžní právo, vyrovnání s věřiteli

Navržené změny předpisů (19):

CitaceZměnaPředpisOd
97/1963novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém a procesním635/0
328/1991novelizujeZákon o konkursu a vyrovnání635/0
513/1991novelizujeObchodní zákoník635/3
563/1991novelizujeZákon o účetnictví635/6
21/1992novelizujeZákon o bankách635/0
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků635/6
42/1994novelizujeZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením635/3
72/1994novelizujeZákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)635/7
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů635/0
273/1996novelizujeZákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže635/7
16/1998novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů635/7
363/1999novelizujeZákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)635/0
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích635/0
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů635/3
37/2004novelizujeZákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)635/6
189/2004novelizujeZákon o kolektivním investování635/3
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty635/6
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu635/3
321/2004novelizujeZákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)635/7


ISP (příhlásit)